Navigácia

Študijné odbory

4-ročné denné štúdium

7646 M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 
Študijný odbor pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti vychovávateľskej a opatrovateľskej činnosti.

 

7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 

Študijný odbor pripravuje žiakov na edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku. Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia umožnia absolventom vykonávať samostatne edukačné aktivity v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách.

 

7661 M  sociálno-výchovný pracovník

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 
Študijný odbor pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.

 

7669 M pedagogické lýceum (od šk. roku 2017/2018 - 7670 M pedagogický asistent)

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 

Študijný odbor je určený žiakom so záujmom o humanitné vyučovacie predmety, ktorí po absolvovaní štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na pedagogických a filozofických fakultách.

Absolvent môže pracovať ako pedagogický asistent učiteľa, zamestnanec štátnej správy alebo tretieho sektora.

 

 

 

4-ročné denné štúdium

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7661 M sociálno-výchovný pracovník

7669 M pedagogické lýceum

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria