Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Právne informácie

Počet návštev: 5384720

Termíny prijímacích skúšok pre pomaturitné štúdium - aktualizácia

24. a 25. jún 2020

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

26. jún 2020

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7691 N majster odbornej výchovy

7518 Q špeciálna pedagogika

 

Štvrtok 4. 6. 2020

Pomaturitné štúdium

7691 N majster odbornej výchovy

Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

Prihlášku zašlite do 31. mája 2020.

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7649 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby najneskôr do 4. júna 2020 zaslali (e-mailom alebo poštou) na adresu našej školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ (prosíme o zaslanie potvrdenia aj v prípade nenastúpenia na štúdium). Zákonný zástupca potvrdzuje nástup na štúdium len jednej strednej škole a len do jedného študijného odboru. Potvrdenie o nastupeni-nenastupeni na studium.docx

 • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  V prípade pretrvávajúceho záujmu o štúdium v našej škole odporúčame zákonným zástupcom neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta zaslať (e-mailom alebo poštou) „Odvolanie voči neprijatiu na štúdium“ po doručení rozhodnutia vydaného riaditeľom školy.

  Odvolanie


 • Informácie o administratívnych známkach maturitnej skúšky sú zverejnené v Edupage. Žiadame Vás o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu do 15. mája 2020 (9.00 hod.) k všetkým známkam. V Edupage sa zobrazí „Kliknite sem pre akceptovanie/zamietnutie".

  Ak nesúhlasíte (zamietnutie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom zástupkyniam riaditeľa školy a budete konať internú časť maturitnej skúšky. Ak súhlasíte (akceptovanie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte súhlas prostredníctvom systému Edupage. Známka sa stane platnou a v tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

 • 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  Prijímacia skúška bude prebiehať prezenčne (24. júna 2020), osobnou účasťou uchádzača na prijímacích skúškach a v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 zo dňa 15.04.2020, ktorým sa určujú podmienky pre výkon prijímacej skúšky.

 • Prijímacie skúšky do všetkých študijných odborov sa konajú administratívne. Nekonajú sa klasické talentové a prijímacie skúšky.

  Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy uverejňuje kritériá prijímacieho konania na študijné odbory:

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  Prosíme uchádzačov, ktorí už zaslali prihlášku a nedoložili potrebné doklady (diplomy, výsledkové listiny), aby ich dodatočne zaslali poštou do 20. mája 2020.

 • V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2019/2020 riaditeľ školy určil skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

  Skupiny príbuzných predmetov - denné štúdium

  Skupiny príbuzných predmetov - pomaturitné štúdium

 • DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

  12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

  DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

  Prehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf

 • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostatú školy až do odvolania zatvorené.

  Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

  Žiadame žiakov školy, aby sledovali e-maily a EduPage stránku kde budú materiály a pracovné úlohy k samoštúdiu.

 • Pedagogickí zamestnanci zostávajú doma od 16.3.2020. Počas tohto obdobia intenzívne komunikujú so žiakmi pomocou online nástrojov a zadávajú žiakom študijný materiál a úlohy na vypracovanie.

 • Lyžiarske výcvikové kurzy sa v tomto školskom roku konali v termínoch od 21. 01 2020 do 25.01.2020 a od 10. 02. 2020 do 14.02.2020. Zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov. Svoje lyžiarske zručnosti mali možnosť zdokonaľovať v krásnych lokalitách Slovenska. Trieda I. MŠ navštívila lyžiarske stredisko Ski Brezovica a triedy I.PA a I.SV spoznali lyžiarske stredisko Ski Čertov a krátko nahliadli aj do Ski Kohútka v susedných Čechách. Spoločná bola radosť z pohybu, prírody, návštevy wellnessu a príjemne strávených chvíľ.

 • Výročie Novembra 89 sme si pripomenuli interaktívnou divadelnou inscenáciou Nemá trieda, ktorej zámerom je pripomenutie a upozornenie na nebezpečenstvá komunizmu. Žiaci IV.SV a II.MŠ mali možnosť sa po predstavení zapojiť do diskusie, ktorú so žiakmi a hercami Divadla Jána Palárika v Trnave viedol historik z OZ Living Memory.

 • Dňa 26.2.2020 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Žiakom priblížil význam pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby, dodržiavanie pôstu a posolstvo almužny. V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa opäť zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi.

 • V Mestskej športovej hale v Trnave sa 7. 2. 2020 konal 11. ročník obľúbeného Festivalu hier. Deti z trnavských základných škôl prežili dopoludnie plné zábavy. Svetom spoločenských hier ich sprevádzali šikovné animátorky z tried IV. MŠ a I. MŠ.

 • Žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do speváckej súťaže, ktorú pripravila Mgr. Andrea Krendželáková. Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Katarína Rapantová, Sabína Perášová a Mgr. Filip Čechovič, ktorá posudzovala nielen kvalitu spevu, tiež vyjadrenie emócií a tvorivosť. So svojou interpretáciou piesne sa predstavillo 12 súťažiacich a prvé miesto získala Zuzana Antalová z triedy IV.MŠ, druhé miesto obsadila Mária Fartelová z triedy IV.MŠ, tretie miesto získala Silvia Šalátová z triedy II.MŠ. Špeciálnu cenu poroty získala Sindy Hubáčiková z triedy I.MŠ. Dievčatám gratulujeme!

 • Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M udelil tradičné Trojkráľové požehnanie priestorov školy a vyprosoval Božie milosti pre ďalší rok.

 • Na našej škole prebieha zbierka použitých zubných kefiek, vďaka ktorej môžeme získať plastové koše na separovaný zber. Ďakujeme každému, kto prispeje.

 • Dňa 9.1.2020 bol na recepcii školy osadený prístroj Zoll Defibrilátor bifázický AED. Do prevádzky ho slávnostne uviedli vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, Mgr. Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja a MUDr. Viliam Dobiáš, prezident Slovenského červeného kríža. Na potrebu a význam prístroja poukázal vo svojom príhovore riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M a naši žiaci si mohli prakticky vyskúšať prácu s defibrilátorom, tiež všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pod vedením PhDr. Angelika Dudžáková, PhD., MPH.

 • Sviatok bl. Titusa Zemana sme oslávili svätou omšou v školskej kaplnke, ktorá nesie meno tohto mučeníka, učiteľa, saleziána a kňaza, ktorý riskoval svoj život, aby mohol Bohu priniesť dar modlitby a dar utrpenia.

 • Trieda III.MŠ s triednou učiteľkou Mgr. Sabínou Kúdelkovou sa zapojila do návrhov a samotnej realizácie vianočných pozdravov, v rámci výtvarneho krúžku a tvorivých dielní.


 • V utorok 17. decembra 2019 žiačka I. MŠ triedy Laura Halvelandová mala tú česť odovzdať betlehemské svetlo priamo do rúk prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Laura je víťazkou celoslovenskej súťaže skautov, betlehemské svetlo prevzala ako prvá vo Viedni a následne putovalo do poľského Zakopaného.

 • Dňa 12.12.2019 sa žiačky našej školy zúčastnili recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha. Adriana Balagová z triedy IV.PL získala v kategórii poézia 1. miesto a Barbora Rožnayová z triedy I.MŠ sa v kategórii próza umietnila na 2.mieste. Obidvom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Aktivta bola fotodokumentovaná.

 • Spríjemnili sme Vianoce neznámym starkým, keďže sme sa opakovane zapojili do Vianočnej pošty. Žiaci našej školy vyrobili 65 pohľadníc, pretože si uvedomujú, že pre seniorov je ozajstným darom, práve rukou písané prianie.

 • Žiaci druhých ročníkov sa v priebehu celého týždňa zapájali do aktivity, zameranej na rozpoznanie pravého a falošného profilu na sociálnej sieti. Aktivita mala tri nosné časti - sledovanie dokumentárneho filmu, práca s verejnými profilmi a následná diskusia. Žiaci získali nové informácie o výhodách a hrozbách, ktoré sociálne siete prinášajú.

 • Dňa 11.12.2019 sa žiaci prvého ročníka odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, pod vedením Mgr. Lančaričovej, zúčastnili ekurzie v zariadení pre seniorov Svetlo v Trnave. Počas exkurzie sa oboznámili s vybavením zariedenia, denným harmonogramom a špecifikami práce s klientmi.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 5. decembra si žiačky I.MŠ spoločne s triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou pripomenuli blížiace sa čaro, chuť a vôňu Vianoc. Pri počúvaní vianočných kolied a rozsvietenom adventnom venci si spoločne vyzdobili tradičné medovníky, ktoré na Sviatok sv. Mikuláša potešili nielen učiteľov, ale i žiakov školy.

 • V pondelok na slávnosť Nepoškvreného počatia Panny Márie sme sa zúčastnili svätej omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský, školský kaplán.

 • Mikulášsky program pre seniorov z Trnavy, si v piatok 6.12.2019 pripravili žiaci triedy III.SV a vďaka nemu odovzdali radosť a v zariadení vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V stredu 4.12.2019 našu školu navštívil Roman Valkovič, herec Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a odohral pre žiakov monodrámu Klammova vojna, ktorá si berie na mušku vzťah učiteľa k žiakom a aj celé školstvo. Po predstavení nasledovala diskusia.

 • Žiaci našej školy sa zúčastnili divadelného predstavenia Kým kohút nezaspieva, ktoré zobrazuje aj dnes aktuálnu tému - výpoveď o človeku, ktorý sa ocitá v závažnej, všeobecne ľudskej situácii.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiaci III.MŠ a II.MŠ sa zúčastnili na kultúrnom podujatí - 27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktoré sa konalo vo výstavných priestoroch Bratislavského hradu. Ide o najvýznamnejšie nekomerčné podujatie výtvarného umenia a ilustrácií pre deti v celosvetovom kontexte. Výstava je obohatená o interaktívne sprievody, scénické čítania a tvorivé dielne.

 • Dňa 3.12.2019 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného požehnania triednych adventných vencov. Požehnanie viedol vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský, rektor Kaplnky bl. Titusa Zemana.

 • V pondelok 2.12.2019 žiaci našej školy vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi ochorením AIDS, mali možnosť zapojiť sa nosením červeného trička a žiaci prvých ročníkov vytvorili živú červenú stužku. Táto aktivita sa uskutočnila pri príležitosti svetového dňa boja proti tejto chorobe.

 • Trieda II.SV sa zúčastnila podujatia Amen savore - My všetci, ktoré sa konalo pri príležitosti výročia založenia trnavského rómskeho speváckeho súboru Romane čhavore jilestar (Rómske deti od srdca). Žiaci sa oboznámili s rómskou kultúrou a spoznali úspechy rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 27.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnil festivalu Ekotopfilm, v rámci ktorého si pozreli tri krátke filmy a vypočuli si prednášku o životnom prostredí s dôrazom na aktuálnu tému ochrany planéty.

 • Trieda II.MŠ si spolu s triednou učiteľkou PhDr. Ondrejkovou, koordinátorkou pre zdravý životný štýl a boj proti obezite, opäť pripravila pre žiakov a učiteľov školy ochutnávku zdravých nátierok.

 • Žiaci II. PA si prezreli interaktívnu a multimediálnu výstavu N89 Cesta k slobode, ktorá bola venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. Výstava prebiehala na Bratislavskom hrade a návštevníkom ponúkla prierez kľúčovými udalosťami novembra 89.

 • Dňa 21.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 13 žiačok. Na prvom mieste sa umiestnila Patrícia Šturdíková, žiačka II.MŠ, ktorá postupuje do obvodného kola OAJ. Druhé miesto obsadila Karolína Melicherová z triedy I.PA a tretie miesto získala Agáta Žuk-Olszewska z triedy III.MŠ. Všetkým účastníkom gratulujeme.

 • V piatok 22.11.2019 žiaci tretích ročníkov oficiálne privítali prvákov na pôde našej školy. Prváci zažili netradičnú atmosféru školy, spoznali starších spolužiakov a zložili triedne sľuby.

 • Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili svätej omše v rámci tradičnej Trnavskej novény, ktorá sa konala v Bazilike sv. Mikuláša a celebroval ju riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M. Téma tohtoročnej novény bola: "Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách."

 • Kúsok tepla

  Máš chuť a odvahu premeniť teóriu na prax?

  Zapoj sa do celotrnavského dobrovoľníckeho projektu Kúsok tepla, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou
  Trnavskej arcidiecéznej charity a mesta Trnava.

  Prines zimnú obuv alebo ponožky v dobrom stave v dňoch 11.11-15.11.2019 do vestibulu školy a vlož ich do pripravených škatúľ.

  Ďakujeme!

 • Družstvo dievčat v zložení Veronika Drobná, Viktória Nemčeková, Sára Solčanská a Stela Držíková skončilo na prvom mieste v základnom kole Školských majstrovstiev okresu v stolnom tenise, ktoré organizovala naša škola. Vo všetkých troch stretnutiach postupne zvíťazili nad Obchodnou Akadémiou, Gymnáziom J. Bottu, SOŠ GOS a postúpili do finálovej časti. Blahoželáme.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • 13.novembra sa konal hudobno-výchovný koncert, ktorý bol zameraný na boj proti šikane v jej najrôznejších podobách. Žiaci našej školy mali možnosť spoznať odvrátenú stránku virtuálneho priestoru, diskutovať a bezprostredne po koncerte využiť priestor na osobný rozhovor s prednášajúcimi.

 • Dňa 07.11.2019 žiaci našej školy navštívili v Bratislave výstavu vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, ktorá je súčasťou knižného veľtrhu Bibliotéka 2019. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal aj sprievodný program venovaný čítaniu, tvorivým dielňam pre deti a stretnutiam s obľúbenými autormi. Žiaci mali taktiež možnosť vyskúšať si hravou formou svoje logické schopnosti.

 • Dňa 28. októbra 2019 sme privítali v priestoroch našej školy všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Návštevníci nazreli do našich odborných učební, prezreli si priestory školy a aktívne sa zúčastnili zážitkových vzdelávacích aktivít, ktoré pripravili žiaci jednotlivých študijných odborov v spolupráci so svojimi pedagógmi. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na našej škole!

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium dňa 28. októbra 2019 (pondelok) od 9.00 - 14.00 h na prezentáciu študijných odborov.

  Verejnosť si môže prezrieť priestory školy v tento deň od 15.00 - 17.00 h.

  Tešíme sa na Vás!

 • Žiaci našej školy reagovali na iniciatívu Pápežskej nadácie ACN, ktorá opakovane organizuje akciu s názvom Milión detí sa modlí ruženec s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe. Tento rok sa konala v piatok 18. októbra a naši žiaci svojou modlitbou podporili slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

 • Dňa 16.10.2019 sa žiaci tried III. SV a II. MŠ zúčastnili exkurzie v Reedukačnom centre Trstín, v rámci ktorej absolvovali prednášku zameranú na výchovno-vzdelávací a individuálny reedukačný program, poskytovaný klientom takéhoto typu zariadenia.

 • Naša žiačka Kristína Funková z triedy II. SV sa zúčastnila Župnej paralympiády Trnavského samosprávneho kraja, na ktorej získala dve zlaté medaily. V týchto dňoch nás reprezentuje na MS v austrálskom Sydney. Držíme jej palce.

 • Žiaci I.VO mali možnosť vidieť všetky zložky záchranného systému pri poskytovaní prvej pomoci a záchrane ľudského života, počas VII. ročníka Krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trnave.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiaci triedy IV.VS navštívili jesennú Prahu, prezreli si Václavské námestie, pražské staré mesto a Karlov most. Počas exkurzie mali možnosť spoznať historický charakter mesta a vnímať jeho multikultúrny rozmer a atmosféru.

 • V piatok 4.10.2019 sa konali voľby do Žiackej školskej rady, v ktorých si žiaci školy volili z deviatich kandidátov. Predseda volebnej komisie dohliadal na demokratický priebeh volieb a s ich výsledkami boli všetci žiaci oboznámení prostredníctvom školskej nástenky Žiackej školskej rady.

 • Žiaci IV. VS triedy absolvovali exkurziu v Domove sociálnych služieb Humánum v Zavare, kde videli ako sa dá organizačne zvládnuť odborný a ľudský prístup ku klientom zariadenia.

 • Dňa 30. 09. 2019 sa konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná svätá omša, počas ktorej mali žiaci našej školy možnosť spoznať život a filozofiu sv. Vincenta de Paul, patróna všetkých diel lásky k blížnemu. Svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý vo svojej homílii povzbudil žiakov k nasledovaniu odkazu sv. Vincenta de Paul, k všímaniu si potrieb iných ľudí, k otvorenosti voči iným ľuďom a k láske k blížnemu.


  Sv. Vincent, oroduj za nás!

 • Dňa 27.09. 2019 sa uskutočnil v Bratislave 6. ročník zábavno-vzdelávacieho dňa Green day, ktorý je venovaný ochrane životného prostredia. Pod vedením koordinátorky environmentálnej výchovy Ing. Dagmar Hýllovej sa tohto podujatia zúčastnili žiaci I.PA a I.VS triedy.

 • Do Európskeho dňa jazykov, ktorý je každoročne organizovaný Radou Európy a Európskou úniou sa zapojili aj žiaci našej školy. Pripravili výstavu projektových prác, ktoré sú venované jednotlivým krajinám EÚ a poukazujú na jej bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

 • Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili výstavy Gaudemus – Akadémia Bratislava 2019, XXIII. ročník, v Inchebe Expo v Bratislave, v rámci ktorej absolvovali viaceré prednášky, sprievodné programy, rôzne interaktívne ukážky, testovanie predpokladov a poradenské služby, prezentované vysokými školami z celého Slovenska, Čiech i zahraničia.

 • Dňa 20.9.2019 sa žiačky z III.MŠ a IV.MŠ triedy, v spolupráci so žiakmi AGY, zúčastnili celoslovenskej zbierky Biela pastelka, ktorá je organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

 • V dňoch 10. 09. – 13. 09. 2019 absolvovali všetci žiaci druhých ročníkov Plavecký kurz, ktorý prebiehal na Plavárni Zátvor v Trnave, pod vedením PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika.

 • 5.septembra sa žaci školy zúčastnili druhého ročníka Športového dňa. Do Kamenného mlyna, ktorý bol centrom športových aktivít, sa žiaci premiestnili na bicykloch, kolobežkách, skateboard alebo peši. Deň bol plný dobrej nálady, ktorú umocnilo jesenné slnečné počasie.

 • Milí žiaci a rodičia,

  žiakov prvého ročníka privítame 2.9.2019 o 7.50 na recepcii školy. Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v kmeňových triedach. Nový školský rok spoločne zahájime slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Hurá na prázdniny


  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám príjemné prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

  Úradné hodiny počas letných prázdnin:

  od 8.7 do 10.7.2019 v čase 9.00 - 12.00 hod.

  od 26.8 do 28.8.2019 v čase 8.30 - 12.30 hod.

 • Predĺženie platnosti preukazu ISIC/EURO 26

  Chceli by sme Vás upozorniť, že preukaz, ktorý nemá označenie 09/2020 nie je pre nasledujúci školský rok 2019/2020 platný a preto nebude možné využívať jeho výhody. Platnosť preukazu sa obnovuje nalepením známmky ISIC v hodnote 10 €. Na škole si ju môžete objednať len v období od 1.6.2019 do 31.10.2019.

 • Dňa 14. júna sa žiaci našej školy spolu so svojimi predagógmi zúčastnili koncertu Detského zboru Budapeštianskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Soma Dinyés, ktorý sa konal v koncertnej sále Marianum v Trnave.

 • 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7518 Q špeciálna pedagogika

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 27. augusta 2019 od 8.00 do 18.00 hod.

 • Počas pôstneho obdobia žiaci našej školy reagovali na výzvu riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M a zapojili sa do zbierky konzervovaného jedla určeného pre bezdomovcov, o ktorých sa stará Spoločnosť Misionárok Lásky v Petržalke. Podarilo sa nám vyzbierať 19,5 kg cestovín, 5 kg ryže, 84 kusov konzeriev, 22 sáčkových polievok, rôzne cereálie, strukoviny, cukor a cukrovinky. Vyzbierané potraviny Sestrám Matky Terezy odovzdal PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

 • Trieda II.SV si dňa 21.6.2019 pod vedením Mgr. Daniely Lančaričovej pripravila tvorivé dielne pre seniorov v zariadení Svetlo v Trnave. Pri práci s klientami si žiaci overili teoretické vedomosti v praxi a spríjemnili dopoludnie seniorom v tomto zariadení.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 18.6.2019 sa trieda II. SV spolu s pedagogickou asistentkou Mgr. Veronikou Harvanovou a Mgr. Danielou Lančaričovou, koordinátorkou výchovy pre ľudské práva, zúčastnili výstavy obrazov “Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť” v západnom krídle radnice. Žiaci mali možnosť porozumieť problematike ľudských práv prostredníctvom umeleckého zážitku.

 • V dňoch 5. - 7. júna 2019 sa žiaci triedy III.VS zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v Liptovskom Hrádku, v rámci ktorého preverili nielen svoju fyzickú kondíciu pri výletoch, ale tiež upevnili triedne vzťahy pri spoločných aktivitách a večernej grilovačke.

 • Dňa 3.6.2019 po slávení sv. omše v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia súťaže Buzalkova Trnava. V kategórii literárnych prác získala 2. miesto Adriana Balagová z triedy III.PL, 3. miesto Sabína Žembery z triedy I.MŠ. V kategórii výtvarných prác získala 2. miesto Zuzana Antalová z triedy III.MŠ. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 7.6.2019 sa žiačky III. MŠ zúčastnili verejnej zbierky “Belasý motýľ”, určenej na pomôcky pre deti a dospelých so svalovou dystrofiou a iným nervovosvalovým ochorením spojená s osvetou o týchto ochoreniach. Naši žiaci vyzbierali 1741,96 € a prispeli tak k úspešnému priebehu zbierky.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Vo štvrtok 6. júna sa žiaci z tried II.MŠ, III.MŠ a III.PL, v spolupráci so ZMOS, zúčastnili Športových hier pre deti základných škôl trnavského regiónu, ktoré sa uskutočnili v Jaslovských Bohuniciach. Na podujatí pôsobili ako animátori, mali tak možnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V utorok deti z MŠ na Hodžovej ulici v Trnave zažili Deň plný radosti. Ten pre ne pripravili pod vedením PaedDr. Evy Gombíkovej žiačky III.MŠ triedy. Rozprávkové bytosti v podobe víly, Snehulienky, vodníka ich privítali na školskom dvore, ktorý bol plný prekvapení. Popoludnie zakončili spoločným tančekom s adekvátnym názvom „Super deti“.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V pondelok 27 mája 2019 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia. Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • 7670 M pedagogický asistent

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 21. mája 2019 (utorok) od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

 • Dňa 16. mája sa konala konferencia Trinásta komnata, ktorej ústrednou témou bolo dobrovoľníctvo ako cesta obohacovania. Usporiadateľom konferencie bol Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre dospelých v Zavare a občianskym združením Navzájom lepší. Záštitu nad podujatím prevzal trnavský župan Jozef Viskupič.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Počas dvoch dní sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili zážitkovej aktivity, ktorá bola realizovaná koordinátorom pre informatizáciu Mgr. Katarínou Zajacovou a týkala sa prevencie kyberšikany. Samostatnou aktivitou a dialógom žiaci dokázali identifikovať reálne príčiny, dopady a priebeh šikanovania.

 • Žiačky z triedy II.MŠ si prostredníctvom zážitkového vyučovania upevnili vedomosti o Európskej únii a tvorivými aktivitami priblížili jej význam všetkým žiakom školy.

 • V piatok 10.5.2019 sa žiaci štvrtých ročníkov prezentáciou maturitných tabiel a veselým spevom, ktorý sa niesol celou školou, rozlúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Čaká ich týždeň plný príprav na posledný krok k dospelosti - maturitná skúška. Želáme im veľa síl a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • Počas oslavy patrónky našej školy vyhlásil riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M. výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo zachytiť na plátno portrét blahoslavenej Laury. Z množstva prác boli riaditeľom školy ocenené štyri najzaujímavejšie maľby, ktorých autorkami sú žiačky z tried I.MŠ, II.SV a III.MŠ. K úspechu blahoželáme!

 • Dňa 2.5.2019 si trieda I.MŠ spolu s triednou učiteľkou PhDr. Ondrejkovou, koordinátorkou pre zdravý životný štýl a boj proti obezite pripravila ochutnávku zdravých pokrmov vhodných na desiatu.

 • Naše žiačky získali na Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže vo futbale skvelé 1. miesto, vyhrali všetky zápasy, a dokonca neinkasovali ani gól. Najlepšou brankárkou sa stala Laura Uhlíková, najlepšou strelkyňou Dominika Vargová a víťazný pohár prevzala kapitánka družstva Lucia Šimončičová. Dievčatám gratulujeme!

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 26.apríla sa žiačky z triedy II.MŠ zúčastnili súťaže organizovanej Územným spolkom SČK v Trnave, ktorá bola určená žiakom základných škôl a preverovala znalosti päťčlenných tímov, v oblasti poskytovanie prvej pomoci. Naše žiačky profesionálne zvládli svoju úlohu rozhodkýň, na ktorú sa aktívne pripravovali pod vedením PhDr. Angeliky Dudžákovej, PhD., MPH na krúžku prvej pomoci.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V triede II.MŠ prebiehala 28. marca hodina biológie a starostlivosti o zdravie netradičným spôsobom. Žiačky si precvičili a potrápili svoje chuťové poháriky.

 • Žiaci našej školy sa v dňoch 8. 4. – 12. 4. zúčastnili poznávacieho zájazdu do Talianska, počas ktorého spoznali kolísku renesancie – Florenciu, Rím a Vatikán. V hlavnom meste navštívili historické pamiatky ako Koloseum, Rímske fórum a pocítili neopakovateľnú atmosféru mesta.

 • Žiačky III. SV triedy si pripravili pre klientov ZPS v Trnave cestovateľský workshop. Mnohí z klientov, ktorí už nemôžu cestovať, spoznávali krásy Slovenska formou prezentácie a tvorivých aktivít.

 • Dňa 5.4.2019 sa žiaci I. MŠ zúčastnili divadelného predstavenia “Kopanec” v Divadle Jána Palárika v Trnave. Príbeh, ktorý vznikol podľa skutočnej udalosti, zobrazuje aktuálnu spoločenskú tému – boj s extrémizmom. Po predstavení sa uskutočnila beseda s psychológom, tvorcami a predstaviteľmi hlavných postáv. Beseda a divadelná hra otvárajú naliehavú potrebu po ľudskosti, pochopení, súcite a tolerancii v našom živote.

 • CVČ Kalokagatia každoročne organizuje Majstrovstvá okresu vo florbale stredných škôl. V piatok 22.3.2019 nás na týchto majstrovstvách úspešne reprezentovali naše žiačky a vybojovali tretie miesto. K dosiahnutému úspechu gratulujeme.

 • 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (po náhradnom termíne)

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 27. 03. 2019 (streda) od 8.00 do 18.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.(odvolanie pri neprijatí na štúdium).

 • Žiaci tried I.MŠ, II.SV, III.MŠ a IV.MŠA vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom obutím ponožiek rôznych farieb.

 • Dňa 6.3.2019 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M. Prostredníctvom podobenstiev priblížil žiakom význam a posolstvo pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby a práce na sebe. V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova.

 • Žiačky triedy III.MŠ si pripravili pestrý karnevalový program pre deti z materskej školy. Spoločne zažili príjemné dopoludnie plné tanca, hier a rozprávkových bytostí, ktoré zachytili na videozáznam.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiačky z tried II.MŠ a III.VS sa zúčastnili exkurzie na Krajskom operačnom stredisku v Trnave, v priebehu ktorej sa bližšie oboznámili s prácou operátorov na linke tiesňového volania a mali možnosť vidieť ukážky poskytovania prvej pomoci, ktoré si následne aj vyskúšali.

 • 20. 2. 2019 sa priestory MŠ Angely Merici premenili na zázračnú krajinu plnú čarovných bytostí. Deti sa spolu s kamarátkami z III. MŠ triedy zahrali, zabavili, vytancovali dosýta, ale tiež sa naučili, že najväčším kúzlom je priateľstvo a súdržnosť.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 15. 2. 2019 v Mestskej športovej hale v Trnave prebiehal už 10. ročník Festivalu hier. Pri hracích stoloch a atrakciách sa prestriedalo rekordných 775 detí zo základných škôl. Svetom spoločenských hier ich trpezlivo sprevádzali animátorky z tried III. MŠ a IV. MŠB.

 • V piatok pätnásteho februára mali žiaci našej školy možnosť zažiť simulované Študentské voľby prezidenta SR 2019, ktoré boli zrealizované Žiackou školskou radou v spolupráci s organizáciou Pre Stredoškolákov. Cieľom aktivity bolo dať mladým ľuďom priestor na vyjadrenie svojho názoru, zvýšiť záujem o verejné dianie a podporiť občiansku zodpovednosť. Študentské voľby sú apolitický projekt, ktorý prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychováva k aktívnemu občianstvu.

 • V priestoroch našej školy bol dňa 12.2.2019 usporiadaný workshop, zameraný na problematiku extrémizmu, populizmu, totalizmu a prezidentských volieb 2019. Na aktivite sme spolupracovali s organizáciou Pre Stredoškolákov a zúčastnili sa ho žiaci z tried II.PA a II.SV. Tento workshop bol iniciálnou aktivitou ku dňu 15.2.2019, počas ktorého budú na našej škole prebiehať Študentské voľby prezidenta SR 2019.

 • Dňa 11.2.2019 sme v spolupráci s Radou mládeže Trnavského kraja a Trnavskou univerzitou zrealizovali interaktívnu prednášku, pod vedením Mgr. et Mgr. Anny Sádovskej, PhD., na tému „Dôsledky nenávistných prejavov v spoločnosti ako aj príslušnosti k minorite spoločnosti“, ktorá žiakov tried II.PA a II.SV veľmi zaujala.

 • 30.1.2019 sa v Gymnastickej telocvični Věry Čáslavskej v Trnave uskutočnil aerobik pre žiakov stredných škôl.Tejto zaujímavej športovej aktivity, zameranej na naplnenie cieľov Národného akčného plánu boja proti obezite, sa zúčastnili žiaci I.MŠ spolu s triednou učiteľkou PhDr. Alexandrou Ondrejkovou.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2019 (pondelok) v čase od 8.00 do 13.00.

  Tešíme sa na Vás!

 • Naša žiačka Kristína Funková je v mene spoločnosti STAR production, s.r.o., ako vyhlasovateľa ankety Slovenka roka, nad ktorou prebral záštitu prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, nominovaná v kategórii Šport v čitateľsko-diváckej ankete Slovenka roka 2019. Blahoželáme!

 • Dňa 22. januára sme si svätou omšou pripomenuli a uctili patrónku našej školy - blahoslavenú Lauru Vicuňu. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M zážitkovou formou poukázal na odkaz blahoslavenej Laury pre mladých, ktorý znie: LÁSKA, AKTUÁLNOSŤ, ÚCTA, RADOSŤ a ADORÁCIA. Riaditeľ našej školy podporuje rozvoj talentov všetkých žiakov, vzhľadom na to ich v závere slávnosti vyzval, aby na plátno namaľovali portrét blahoslavenej Laury.

 • V dňoch 15. až 19. januára sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili Lyžiarskeho výcvikového kurzu na území Hornej Oravy. Okrem prírodnej scenérie si žiaci užili wellness, diskotéku a prechádzku po okolí.

 • V Kalokagatii – centre voľného času sa v stredu 16. januára uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Za našu školu sa olympiády zúčastnila Zuzana Antalová z triedy III.MŠ, ktorej ďakujeme za reprezentáciu.

 • Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M celebroval slávnostnú svätú omšu v priestoroch Kaplnky bl. Titusa Zemana pre členov Denného centra seniorov pri KJS v Trnave. Po svätej omši predseda denného centra Jozef Kramár vyzdvihol vo svojom príhovore dôležitosť spolupráce žiakov a seniorov a zároveň poukázal na odkaz života blahoslaveného Titusa Zemana.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 9. 1. 2019, v období Zjavenia Pána, udelil riaditeľ PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M Trojkráľové požehnanie priestorov školy. Trojkráľový nápis 20-C+M+B-19 má dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch kráľov - Gašpara, Melichara a Baltazára. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat” “Nech Kristus žehná tento dom”.

 • Dňa 8. januára sme si slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, pripomenuli 50 rokov od smrti prvého blahoslaveného slovenského rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka za duchovné povolania, saleziána Titusa Zemana. Spomienka na blahoslaveného Titusa Zemana je pre našu školu významná, keďže v našich priestoroch sa nachádza prvá kaplnka na svete, zasvätená tomuto mučeníkovi.

 • Vedenie SOŠ pedagogickej bl. Laury praje všetkým zamestnancom a žiakom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

 • Dňa 11.12.2018 sa konalo krajské kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Našu školu veľmi úspešne reprezentovala Adriana Balagová z III.PL triedy. Vo svojej kategórii získala prvé miesto a postúpila do celoslovenského kola. K úspechu blahoželáme.

 • Na hodinách výtvarnej výchovy si žiaci I.MŠ, pod vedením PhDr. Václavovej, pripravili kreatívne tvorivé dielne, počas ktorých vytvorili zaujímavé vianočné pozdravy a darčeky pre svojich učiteľov.

 • Žiaci I.SV triedy spolu s ich triednou učiteľkou Mgr. Mršťákovou navštívili 7.12.2018 zariadenie pre seniorov BOHÚNKA v Jaslovských Bohuniciach, aby pomohli seniorom s predvianočnými prípravami. Spoločne ozdobili stromček a skrášlili priestory zariadenia, zahrali si rôzne hry. Vianočná nálada bola obohatená hrou na gitare a flaute.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 3.12.2018 sa žiačky našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnili prehliadky vianočnej Budapešti, kde si prezreli sakrálne pamiatky a navštívili trhy.

 • V priebehu mesiacov október a november sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek našim štvrtákom. Triedy IV.MŠB, IV.MŠA, IV.PL a IV.SV si pre svojich rodičov a pedagógov pripravili zaujímavý program, ktorým potvrdili svoju pripravenosť do sveta dospelých. Všetkým štvrtákom držíme palce pri maturitnom stole.

 • Dňa 10.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Žiakov zaujal námet i celkové spracovanie aktuálnej témy – virtuálneho sveta, v ktorom sa mládež často pohybuje a počas predstavenia si mohli overiť svoje vedomosti z anglického jazyka.

 • V piatok 7.novembra 2018 sa naše žiačky zúčastnili finálovej časti školských majstrovstiev okresu vo futsale, kde obsadili celkovo 4.miesto spomedzi všetkých trnavských stredných škôl. Gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 7.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy so zástupcami futbalového klubu FC Spartak Trnava. Besedu otvoril PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy a na zvedavé otázky našich žiakov odpovedali Erik Grendel, Andrej Kadlec, Matej Oravec a PR a Event manažér klubu Marek Ondrejka.

 • V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou sa v priestoroch našej školy dňa 6.12.2018 uskutočnil Inovačný workshop, zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u žiakov. Žiaci III.VS a III.PL sa počas piatich hodín zoznámili s technikou generovania nových nápadov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie. Zručnosti prezentovania predviedli pred vedením školy a zástupcami SIEA.

 • Žiačky III. MŠ triedy pripravili, pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, program pre deti z MŠ Narcisová.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 3.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného požehnania adventného venca v Kaplnke bl. Titusa Zemana. Požehnanie viedol PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy.

 • Trieda I.MŠ si spolu s triednou učiteľkou PhDr. Ondrejkovou, koordinátorkou pre zdravý životný štýl a boj proti obezite pripravila ochutnávku zdravých koláčikov a dezertov. Nechýbali ani recepty na ich prípravu a maškrtní žiaci a učitelia.

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizovala dňa 29.11.2018 aktuálnu Debatu za okrúhlym stolom, ktorej sa zúčastnili žiaci III.VS s Mgr. Mršťákovou. Debata sa venovala problematike sociálnej práce v oblasti starostlivosti o seniorov, svojimi príspevkami prispeli viacerí odborníci z danej oblasti.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V priebehu novembra sa dievčatá Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury zúčastnili Školských majstrovstiev okresu v stolnom tenise a obsadili pekné tretie miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 30.11.2018 sme vytvorili „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“. Pripomenuli sme si 1. december – Svetový deň boja proti AIDS a vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi trpiaci vírusom HIV a ochorením AIDS. Táto praktická aktivita nadviazala na odborné prednášky, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s lektorkami RÚVZ.

 • Dňa 22. novembra 2018 sme privítali v priestoroch našej školy všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Návštevníci mali možnosť nazrieť do našich nových priestorov a aktívne sa zúčastniť zážitkových vzdelávacích aktivít, ktoré pripravili žiaci jednotlivých študijných odborov.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiačky III.VS triedy sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v Zariadení pre seniorov v Trnave, v ktorom svojou prítomnosťou a ochotou pomáhať spríjemnili seniorom Katarínsku zábavu.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 16.11.2018 žiaci tretích ročníkov oficiálne privítali prvákov na pôde našej školy. Témy imatrikulácií boli aj tento rok rozmanité. Budúce učiteľky MŠ museli získať triedny poklad z rúk nemilosrdných pirátov, sociálno-výchovní pracovníci navštívili nemocnicu, v ktorej boli diagnostikované ich motorické a jazykové schopnosti a pedagogickí asistenti sa ocitli v školskom roku 1987/88 a zažili retro výučbu.

 • Dňa 21.11.2018 sme sa zúčastnili 9. ročníka verejnej prezentácie záujmovo-umeleckej činnosti žiakov a klientov špeciálnych základných škôl. Do programu prispeli hudobným číslom žiaci odboru MŠ a žiaci odboru PA, PL si vyskúšali prácu pedagogického asistenta s hendikepovanými deťmi.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 15.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesto získala Andrášiková Monika, druhé miesto Schmidtová Tereza a tretie miesto Havadejová Simona. Dňa 20.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prvé miesto a postup do obvodného kola získala Patrícia Šturdíková, druhé miesto Zuzana Antalová a tretie miesto Soňa Vranovičová. Víťazom blahoželáme.

 • V pondelok 12. novembra 2018 sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začala tradičná Trnavská novéna, ktorá nadväzovala na biskupskú synodu a venovala sa téme „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Žiaci a pedagógovia našej školy sa zúčastnili sv. omše dňa 19. 11. 2018 o 10.00 hod., ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Kornélia Ivanová, žiačka IV.SV sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia „Súťaže o najlepšiu študentskú esej 2018“, ktoré sa konalo 8.11.2018 v Bratislave. Kornélia si z rúk veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky prevzala certifikát a zúčastnila sa slávnostnej recepcie organizovanej „Nadáciou Hannsa Seidela“.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Pedagogika trochu inak. Ako? V Bratislave 8.11.2018 si žiačky a žiaci tried I.MŠ, I.SV a II.PA prišli na svoje počas knižného veľtrhu. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Bibliotéku podnetne doplnila výstava vzdelávania a didaktickej techniky so zameraním na prezentáciu nových, moderných a inovačných učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V utorok 13. novembra si štrnásť žiakov z triedy III. PL otestovalo svoje logické myslenie a informatické zručnosti v medzinárodnej súťaži iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Volovár, Balagová, Nemčicová a Vojteková.

 • V aktivite, ktorú sme začali v minulom školskom roku, pokračujeme. V tomto školskom roku na projekte organizovanom Slovenským červeným krížom, ktorý je určený pre deti v materských školách, s názvom „Dorotka a jej priatelia“, aktívne participujú žiačky z triedy 2. MŠ Frederika Š., Laura U., Lívia A., Sophia G., Linda F., Aneta M., Vanesa R. a Natália S.

 • Dňa 6. novembra 2018 sa žiaci I. MŠ zúčastnili filmového festivalu, počas ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavostí o odpadoch, recyklácii, ochrane stromov, šetrení energie a životného prostredia.

 • V dňoch 25. - 26. októbra sa naši žiaci Samuel Marko a Filip Korec z triedy III. PL zúčastnili dynamickej diskusie spolu s ďalšími mladými ľuďmi, na ktorej mali možnosť hovoriť o veciach, ktoré by radi zmenili v meste Trnava.

 • Žiaci 4. SV sa v rámci predmetu sociálno-právna ochrana zúčastnili dňa 13. septembra na akcii „Dni zdravia“, kde si dali odmerať krvný tlak, cukor v krvi a BMI. Tiež boli „preskúšané“, či vedia, ktoré potraviny sú zdravé.

 • Ako písať „maturitné práce“ a kde začať? Predsa v knižnici. Štvrtáčky – maturantky, študujúce odbor sociálno-výchovný pracovník, si aktívne preskúšali vyhľadávanie v On–line katalógu Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V knižnici získali aj informácie, ktoré uplatnia pri písaní ich odborných ročníkových prác.

 • Odborná prax v odbore sociálno-výchovný pracovník prebieha aj formou exkurzií. V tomto školskom roku sme so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka, navštívili denné zariadenie pre klientov s Autizmom na Borovej. Atmosféra v „Ôsmom svetadieli“ bola veľmi príjemná. Informácie, ktoré sme sa dozvedeli, rozšírili naše poznatky.

 • Dňa 12. 10. 2018 školský dvor zaplnili žiaci všetkých ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pod vedením PaedDr. Gombíkovej predviedli rytmicko-pohybovú skladbu "Svet, ktorý nie je na mapách". Voľba ich pestrofarebného oblečenia nebola náhodná. Pomohla zvýrazniť hlavnú myšlienku projektu - hoci sme rozdielni, vo svojej podstate sme všetci rovnakí.

 • Dňa 27. 9. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Európsky týždeň športu, ktorého cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Školský dvor sa premenil na športovisko, kde za koordinácie telocvikárov PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika mali žiaci a učitelia možnosť zahrať si bedminton, stolný tenis, florbal, softtenis, zacvičiť step-aerobik a tiež využiť vonkajšie posilňovacie stroje. Dnes nešlo o víťazstvo, ale o radosť z pohybu.

 • Dňa 26. 9. 2018 sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov formou zážitkových aktivít a rozhovorov. Cieľom bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť a porozumenie.

 • Dňa 21. 9. 2018 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Vďaka príspevkom, ktoré vyzbierali, sa môžu zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

 • V dňoch 17. - 19. septembra 2018 sa žiaci z tried III.PL a III.MŠ zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia vo Svätom Jure, v rámci ktorého preverili nielen svoju fyzickú kondíciu pri výletoch po lesoch Malých Karpát, ale tiež upevnili triedne a medzitriedne vzťahy pri spoločných aktivitách a večernej opekačke. V závere kurzu mali žiaci možnosť pod vedením Mgr. Lančaričovej preveriť základy poskytovania prvej pomoci. Z kurzu si žiaci a ich učiteľky odniesli veľa krásnych zážitkov a dobrú náladu.

 • V dňoch 12. - 14. septembra 2018 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili plaveckého kurzu v priestoroch trnavskej plavárne Zátvor. Pod vedením plaveckej inštruktorky si osvojili techniku plaveckých spôsobov a zlepšovali efektivitu, vytrvalosť, silu a rýchlosť plávania.

 • Dňa 6.9.2018 sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili "Športového dňa", ktorého cieľom bolo podporiť zdravie a zdravý životný štýl. Aktivita sa skladala zo športových pohybových činností a teoreticko-praktickej prednášky o poskytovaní prvej pomoci.

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Dňa 3. 9. 2018 sa z dôvodu komplexnej rekonštrukcie ulice Jána Hollého žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa o 8.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  I. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMA - 11. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMB - 13. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMA - 18. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMB - 20. 9. 2018 o 14.00 h

 • 7649_N_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 30. augusta 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria