Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Právne informácie

Počet návštev: 4399278

Termíny prijímacích skúšok

Streda 24. 10. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia a široká verejnosť

  pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 (štvrtok)
  od 8.00 do 17.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 12. 10. 2018 školský dvor zaplnili žiaci všetkých ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pod vedením PaedDr. Gombíkovej predviedli rytmicko-pohybovú skladbu "Svet, ktorý nie je na mapách". Voľba ich pestrofarebného oblečenia nebola náhodná. Pomohla zvýrazniť hlavnú myšlienku projektu - hoci sme rozdielni, vo svojej podstate sme všetci rovnakí.

 • Dňa 27. 9. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Európsky týždeň športu, ktorého cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Školský dvor sa premenil na športovisko, kde za koordinácie telocvikárov PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika mali žiaci a učitelia možnosť zahrať si bedminton, stolný tenis, florbal, softtenis, zacvičiť step-aerobik a tiež využiť vonkajšie posilňovacie stroje. Dnes nešlo o víťazstvo, ale o radosť z pohybu.

 • Dňa 26. 9. 2018 sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov formou zážitkových aktivít a rozhovorov. Cieľom bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť a porozumenie.

 • Dňa 21. 9. 2018 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Vďaka príspevkom, ktoré vyzbierali, sa môžu zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

 • V dňoch 17. - 19. septembra 2018 sa žiaci z tried III.PL a III.MŠ zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia vo Svätom Jure, v rámci ktorého preverili nielen svoju fyzickú kondíciu pri výletoch po lesoch Malých Karpát, ale tiež upevnili triedne a medzitriedne vzťahy pri spoločných aktivitách a večernej opekačke. V závere kurzu mali žiaci možnosť pod vedením Mgr. Lančaričovej preveriť základy poskytovania prvej pomoci. Z kurzu si žiaci a ich učiteľky odniesli veľa krásnych zážitkov a dobrú náladu.

 • V dňoch 12. - 14. septembra 2018 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili plaveckého kurzu v priestoroch trnavskej plavárne Zátvor. Pod vedením plaveckej inštruktorky si osvojili techniku plaveckých spôsobov a zlepšovali efektivitu, vytrvalosť, silu a rýchlosť plávania.

 • Dňa 6.9.2018 sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili "Športového dňa", ktorého cieľom bolo podporiť zdravie a zdravý životný štýl. Aktivita sa skladala zo športových pohybových činností a teoreticko-praktickej prednášky o poskytovaní prvej pomoci.

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Dňa 3. 9. 2018 sa z dôvodu komplexnej rekonštrukcie ulice Jána Hollého žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa o 8.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  I. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMA - 11. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMB - 13. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMA - 18. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMB - 20. 9. 2018 o 14.00 h

 • 7649_N_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 30. augusta 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

 • Prázdniny

  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám príjemné prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

 • V šk. roku 2018/2019 plánujeme realizovať experimentálne overovanie študijného odboru majster odbornej výchovy. Základné informácie o štúdiu si môžete pozrieť v priloženom súbore. Záujemcovia o štúdium zašlú prihlášku na adresu školy do 31. júla 2018. Prijímací pohovor sa bude konať dňa 28. augusta 2018.

  Základné údaje o štúdiu.pdf

  Prihláška.pdf

 • Na veku záleží

  Blahoželáme Kornélii Ivanovej z triedy III.SV k získaniu 2. miesta v celoslovenskej súťaži Na veku záleží. Cieľom súťaže bolo vytvoriť krátke video s témou zamedzenia dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým.

 • Dňa 5.6.2018 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 8. ročníka súťaže Buzalkova Trnava s témou Vystúp z davu s Titusom. V kategórii literárnych prác získala 2. miesto Adriana Šipková, IV. MŠ. V kategórii výtvarných prác získala 1. miesto Zuzana Antalová a 3. miesto Júlia Štefaniaková, žiačky II.MŠ. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme pánovi Miroslavovi Bronišovi za darovanie odbornej literatúry do školskej knižnice.

 • Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7670 M pedagogický asistent


  Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018.

 • Dňa 8.6.2018 sa žiačky tried III.SV a III.MŠA pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili 18-teho ročníka zbierky "Belasý motýľ", ktorá podporuje ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Tohto roku sa žiačkam podarilo vyzbierať rekordnú sumu - 1383 €. Ďakujeme!

 • V mesiaci jún sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v rôznych prírodných oblastiach - Horný Smokovec a Zuberec. Získavali vedomosti a zručnosti zamerané na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných. Počas kurzu tak spoznávali nielen prírodu, ale aj samých seba.

 • Dňa 5.6.2018 si žiaci II. PL a II.VS pod vedením Mgr. Zajacovej overili svoje teoretické vedomosti v praxi formou animačnej činnosti na podujatí Športové hry pre základné školy trnavského regiónu. Ďakujeme za zodpovedný prístup a reprezentáciu školy.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 28.5.2018 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia. Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • Aj v tomto školskom roku sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Počas prehliadky pracovného tábora sa žiači z tried I.SV a I.PA oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, dozvedeli sa nové informácie o holokauste na Slovensku a počas podnetnej prednášky spoznali dopad holokaustu na deti zo slovenských židovských rodín. Bolo tažké, čo i len počúvať to, čo iní zažili.

 • Dňa 18.5.2018 sa naše žiačky pod vedením Mgr. Šášikovej zúčastnili 16. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky "Deň úsmevu". Jej cieľom je získať finančené prostriedky na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, pre pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

 • Blahoželáme našej žiačke Monike Červeňovej, ktorá pod vedením PaedDr. Veroniky Lukáčovej, PhD. získala čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži "Komenský a my."

 • Dňa 10.5.2018 sa žiačky našej školy spolu s Mgr. Danielou Lančaričovou zúčastnili odbornej exkurzie do zariadenia sociálnych služieb - Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Tento inštitút má v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Počas celodennej prehliadky mali možnosť naše žiačky oboznámiť sa s jeho poslaním a službami. Bol to deň silných zážitkov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria