Navigácia

Študijné odbory

2-ročné pomaturitné štúdium

7518 Q  špeciálna pedagogika

(pomaturitné večerné 2-ročné špecializačné štúdium ukončené absolventskou skúškou)

 
Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov:

 - učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. 

Pripravuje absolventov na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti, mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania. Absolventi by mali vykonávať tvorivú činnosť s postihnutými deťmi a mládežou. Štúdium sa končí absolventskou skúškou, absolvent získava vyššie odborné vzdelanie.

 

 

7649 N   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

(pomaturitné večerné 2-ročné kvalifikačné štúdium ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov)

 
Štúdium je určené pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou.

Absolvent získa v dvojročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou ucelenú praktickú kvalifikáciu. Absolvent musí ovládať dôležité manuálne a intelektuálne zručnosti, základy pedagogickej a psychologickej diagnostiky, pracovať tiež s deťmi zdravotne, telesne či duševne handicapovanými v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania, starať sa o svoje zdravie i zdravie zverených detí. Je kvalifikovaným pracovníkom pre prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

 

 

 

 

7691 N majster odbornej výchovy

(pomaturitné diaľkové 2-ročné kvalifikačné štúdium ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov)


Štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore alebo vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore. Nevyhnutnou vstupnou požiadavkou je vykonávanie pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy. Vyžaduje sa tiež potvrdenie od zamestnávateľa o práci v odbore. Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

2-ročné pomaturitné štúdium

7518 Q špeciálna pedagogika

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7691 N majster odbornej výchovy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria