Navigácia

Študijné odbory

4-ročné denné štúdium

7646 M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 
Študijný odbor pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti vychovávateľskej a opatrovateľskej činnosti.

 

7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 

Študijný odbor pripravuje žiakov na edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku. Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia umožnia absolventom vykonávať samostatne edukačné aktivity v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách.

 

7661 M  sociálno-výchovný pracovník/sociálno-výchovná pracovníčka

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 
Študijný odbor pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.

 

7670 M pedagogický asistent/pedagogická asistentka

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 

Študijný odbor je určený žiakom so záujmom o humanitné vyučovacie predmety, ktorí po absolvovaní štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na pedagogických a filozofických fakultách.

Absolvent môže pracovať ako pedagogický asistent učiteľa, zamestnanec štátnej správy alebo tretieho sektora.

 

 

 

4-ročné denné štúdium

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7661 M sociálno-výchovný pracovník

7669 M pedagogické lýceum

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria