Navigácia

 • Jeden svet

  V dňoch 5.11 až 11.11 prebiehal 22.ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorého súčasťou boli školské projekcie a online diskusie. Témou filmu Generácia Gréta boli klimatické zmeny, občiansky aktivizmus a do diskusie sa aktívne zapojili žiačky tried II.MŠ a IV.PA. Ďaľší film Tieňohra, ktorý videli žiaci triedy IV.SV, sa venoval migrácii a jej negatívnym dôsledkom. Trieda I.PA mala možnosť vidieť film, ktorý bol zameraný na inklúzii ľudí so zdravotným znevýhodnením a mal názov Modelka Maddy.

 • Deň patróna triedy

  Trieda III.VS si pripomenula spevom, tancom a prezentáciou patróna svojej triedy sv. Uršuľu. Slávnostný deň ukončili svätou omšou, ktorú celebroval PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M.

 • Posvätenie nových priestorov Senior klubu

  Dňa 26.10.2021 sa uskutočnilo posvätenie nových priestorov Senior klubu pri Katolíckej Jednote na Hlavnej ulici v Trnave. Posvätenie vykonal riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Pri tejto príležitosti vystúpili s krátkym kultúrnym programom aj žiaci našej školy.

 • Milión detí sa modlí ruženec 2021

  Žiaci našej školy opakovane reagovali na iniciatívu Pápežskej nadácie ACN, ktorá každoročne organizuje akciu s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Myšlienkou tohtoročnej kampane je spojiť deti celého sveta v modlitbe slovami „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

 • Svetový deň Bielej palice

  Svetový deň Bielej palice je sprievodnou aktivitou k zbierke Biela pastelka. Dievčatá z triedy III.MŠ sa aktívne zapojili do dopravno-bezpečnostnej akcie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Policajným zborom SR.

 • Svetový deň výživy

  Dňa 14.10.2021 sa v triede II.VO uskutočnila aktivita, ktorá nadväzuje na Svetový deň výživy, ktorého posolstvom je myšlienka "Zdravou výživou pre svet bez hladu."

 • Návšteva Trnavskej univerzity

  Trieda II.MŠ navštívila katedru slovenčiny na pôde Trnavskej univerzity. Ulička jazykov poskytovala návštevníkom zábavné aktivity, interaktívne hry, výstavy literatúry v rôznych jazykoch, akými sú nemčina, angličtina, latinčina, esperanto, ale i náš materinský jazyk. Naše žiačky si pri stánku Katedry slovenského jazyka a literatúry mohli overiť svoje vedomosti z pravopisu, literatúry, zahrať si zaujímavé hry, ale sa i odfotiť s naším kodifikátorom – Ľudovítom Štúrom.

 • Biela pastelka

  Žiačky tried III.MŠ a III.PA sa aj tento rok ako dobrovoľníčky zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach mesta Trnava a v priestoroch našej školy vyzbierali sumu 2319,40 €. Ďakujeme!

 • Európsky deň jazykov

  Naša škola sa opakovane zapája do Európskeho deň jazykov, ktorého hlavným cieľom je poukázať na to, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  

 • V zdravom tele zdravý duch

  Do projektu Európskeho týždňa športu 2021 sa aj naša škola zapojila aktivitou, ktorá poukázala na dôležitosť pohybu a posilnenia fyzického a duševného zdravia v čase pandémie. V gymnastickej telocvični Viery Čáslavskej mali žiaci triedy III.VS možnosť zacvičiť si na gymnastickom náradí a trampolínach. 

 • Vitajte v novom školskom roku!

  Milí žiaci a rodičia,

  slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 bude 2. septembra 2021 (štvrtok) pre všetkých žiakov denného štúdia. Žiaci prvých ročníkov prichádzajú do školy o 8.00 hod. a sústredia sa na nádvorí školy za dodržiavania princípu R-O-R (rúško, odstup, ruky).

  O 9.30 hod. začína slávnostná sv. omša Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre všetkých žiakov denného štúdia.

  Žiaci vyšších ročníkov získajú informácie k nástupu do školy cez aplikáciu EduPage. Ďalšie informácie sa dozviete od svojich triednych učiteľov v deň nástupu.

  Na základe usmernení MŠVVaŠ SR zverejnených v Školskom semafore pre šk. rok 2021/2022 sa odporúča v záujme ochrany zdravia žiakov na škole predložiť pri nástupe žiaka do školy Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.

  Tešíme sa na Vás.

 • Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia

  Oznamujeme žiakom pomaturitného štúdia, že prezenčné vyučovanie v šk. roku 2021/2022 začne nasledovne:

  6. september 2021(pondelok) o 14.00 hod.

  I. PŠŠ a II. PŠŠ   (špeciálna pedagogika)

  7. september 2021(utorok) o 14.00 hod.

  I. MOV (majster odbornej výchovy)

  I. PMA a II. PMA  (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)

  zoznam žiakov I. PMA, zoznam žiakov I. PMB

  9. september 2021(štvrtok) o 14.00 hod.

  I. PVO a II. PVO (vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť)

  I. PMB a II. PMB (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)

 • Informácia k dobrovoľnému samotestovaniu žiakov

  Vážení rodičia, žiaci

  Ministerstvo školstva predstavilo  pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne. Na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva. Žiakom  stredných  škôl, ktorých rodičia  prejavia záujem, budú poskytnutá sada 25 ks antigénových testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Túto možnosť môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID – 19.  Cez aplikáciu EduPage sme sprístupnili zisťovanie záujmu o sadu testov, ktoré trvá do 25.08.2021 do 14.00 hod.

  V školskom roku 2021/2022 sa budú školy riadiť  Školským semaforom. Viac informácii na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

   

 • KOŽAZ a triedne výlety

  V posledných dvoch júnových týždňoch sa uskutočnili viaceré triedne výlety a tretie ročníky absolvovali kurz ochrany života a zdravia. Žiaci navštívili viaceré zaujímavé miesta ako Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, Kúpeľný ostrov v Piešťanoch a rekreačnú oblasť Kamenný mlyn v Trnave. Po náročnom dištančnom vzdelávaní tieto aktivity predstavovali veľmi príjemné spestrenie študentského života.

 • Triedny výlet

  Žiačky triedy II.MŠ dňa 28. júna 2021 navštívili  historické centrum Banskej Štiavnice. Výlet odštartovali pútavou prehliadkou múzea Banky lásky, kde si interaktívnou formou doplnili poznatky o najdlhšej ľúbostnej básni Marína. Po krátkom oddychu a výdatnom obede spoznávali malebné zákutia tohto výnimočného mesta. Obchodíky , galérie, ružové uličky, umelecké výrobky a najmä lavičky lásky boli predmetom ich skutočného záujmu. Deň zakončili prehliadkou botanickej záhrady zdobenej mohutnými sekvojami. Vrátili sa  naplnené pozitívnou energiou, s úsmevom na tvári a novými spoločnými zážitkami, na ktoré nikdy nezabudnú. 

 • Piknik kultúrnej rozmanitosti

  Žiaci z tried III.SV a I.VS si pre všetkých žiakov a pedagógov školy pripravili projekt s názvom ,,Piknik kultúrnej rozmanitosti“, ktorý bol realizovaný v rámci predmetu SOCIOLÓGIA. Žiaci tak praktickým spôsobom priblížili odlišnosť v kultúrach. Touto aktivitou zlepšili svoje skupinové, prezentačné a komunikačné zručnosti, ktoré absentovali počas dištančného vzdelávania. 

 • Tvorivé dielne

  V dňoch 21.6 a 25.6.2021 organizovalo komunitné centrum Špitálik pre deti z materských škôl tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci triedy II.VS zúčastnili ako animátori. 

 • this human world

  Dievčatá z triedy III.MŠ si prevzali ocenenie za druhé miesto v medzinárodnej súťaži študentských krátkych filmov. Gratulujeme!

 • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

  Riaditeľ SOŠ Pg bl. Laury v Trnave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 v nasledovných študijných odboroch:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7670 M pedagogický asistent

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 15. júna 2021. Pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané poštou.

  Termín prijímacej skúšky: 22. jún 2021

  Bližšie informácie: 0918 739 299

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria