Navigácia

 • Preukaz ISIC/EURO<26 - novprijatí žiaci

  základné informácie

  žiadosť

  Vypísanú žiadosť z oboch strán po zaplatení poplatku 20 eur treba poslať poštou na adresu školy do 29. 06. 2020.


 • Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

  Oznamujeme prihláseným záujemcom o pomaturitné štúdium (všetky odbory), že 12. júna 2020 (piatok) boli poštou odoslené pozvánky na prijímacie skúšky.

 • Obnovenie platnosti preukazu ISIC/EURO<26

 • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7649 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby najneskôr do 4. júna 2020 zaslali (e-mailom alebo poštou) na adresu našej školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ (prosíme o zaslanie potvrdenia aj v prípade nenastúpenia na štúdium). Zákonný zástupca potvrdzuje nástup na štúdium len jednej strednej škole a len do jedného študijného odboru. Potvrdenie o nastupeni-nenastupeni na studium.docx

 • Výsledky prijímacieho konania - neprijatí

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  V prípade pretrvávajúceho záujmu o štúdium v našej škole odporúčame zákonným zástupcom neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta zaslať (e-mailom alebo poštou) „Odvolanie voči neprijatiu na štúdium“ po doručení rozhodnutia vydaného riaditeľom školy.

  Odvolanie


 • Dôležitý oznam - maturitné vysvedčenie

  Informácie o administratívnych známkach maturitnej skúšky sú zverejnené v Edupage. Žiadame Vás o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu do 15. mája 2020 (9.00 hod.) k všetkým známkam. V Edupage sa zobrazí „Kliknite sem pre akceptovanie/zamietnutie".

  Ak nesúhlasíte (zamietnutie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom zástupkyniam riaditeľa školy a budete konať internú časť maturitnej skúšky. Ak súhlasíte (akceptovanie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte súhlas prostredníctvom systému Edupage.  Známka sa stane platnou a v tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

   

 • Kritériá na prijímacie skúšky - pomaturitné štúdium

  7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  Prijímacia skúška bude prebiehať prezenčne (24. júna 2020), osobnou účasťou uchádzača na prijímacích skúškach a v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 zo dňa 15.04.2020, ktorým sa určujú podmienky pre výkon prijímacej skúšky.

 • Kritériá na prijímacie skúšky

  Prijímacie skúšky do všetkých študijných odborov sa konajú administratívne. Nekonajú sa klasické talentové a prijímacie skúšky.

  Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy uverejňuje kritériá prijímacieho konania na študijné odbory:

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  Prosíme uchádzačov, ktorí už zaslali prihlášku a nedoložili potrebné doklady (diplomy, výsledkové listiny), aby ich dodatočne zaslali poštou do 20. mája 2020.

  Harmonogram prijímania na SŠ: PP-terminy.pdf


 • Oznam pre maturantov

  V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2019/2020 riaditeľ školy určil skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

  Skupiny príbuzných predmetov - denné štúdium

  Skupiny príbuzných predmetov - pomaturitné štúdium

 • Maturitné skúšky 2019/2020 - dôležité termíny

  DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

  12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

  DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

  Prehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf

 • Prerušenie vyučovania do odvolania

  Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostatú školy až do odvolania zatvorené.

  Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

  Žiadame žiakov školy, aby sledovali e-maily a EduPage stránku kde budú materiály a pracovné úlohy k samoštúdiu.

 • Oznam pre učiteľov

  Pedagogickí zamestnanci zostávajú doma od 16.3.2020. Počas tohto obdobia intenzívne komunikujú so žiakmi pomocou online nástrojov a zadávajú žiakom študijný materiál a úlohy na vypracovanie.

 • Lyžiarske kurzy

  Lyžiarske výcvikové kurzy sa v tomto školskom roku konali v termínoch od 21. 01 2020 do 25.01.2020 a od 10. 02. 2020 do 14.02.2020. Zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov. Svoje lyžiarske zručnosti mali možnosť zdokonaľovať v krásnych lokalitách Slovenska.  Trieda I. MŠ navštívila lyžiarske stredisko Ski Brezovica  a triedy I.PA a I.SV  spoznali lyžiarske stredisko Ski Čertov a krátko nahliadli aj do Ski Kohútka v susedných Čechách. Spoločná bola radosť z pohybu, prírody, návštevy wellnessu a príjemne strávených chvíľ.

 • Nemá trieda

  Výročie Novembra 89 sme si pripomenuli interaktívnou divadelnou inscenáciou Nemá trieda, ktorej zámerom je pripomenutie a upozornenie na nebezpečenstvá komunizmu. Žiaci IV.SV a II.MŠ mali možnosť sa po predstavení zapojiť do diskusie, ktorú so žiakmi a hercami Divadla Jána Palárika v Trnave viedol historik z OZ Living Memory.

 • Popolcová streda

  Dňa 26.2.2020 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Žiakom priblížil význam pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby, dodržiavanie pôstu a posolstvo almužny.  V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa opäť zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi. 

 • Festival hier 2020

  V Mestskej športovej hale v Trnave sa 7. 2. 2020 konal 11. ročník obľúbeného Festivalu hier. Deti z trnavských základných škôl prežili dopoludnie plné zábavy. Svetom spoločenských hier ich sprevádzali šikovné animátorky z tried IV. MŠ a I. MŠ.

 • Spievaj srdcom

  Žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do speváckej súťaže, ktorú pripravila Mgr. Andrea Krendželáková. Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Katarína Rapantová, Sabína Perášová a Mgr. Filip Čechovič, ktorá posudzovala nielen kvalitu spevu, tiež vyjadrenie emócií a tvorivosť. So svojou interpretáciou piesne sa predstavillo 12 súťažiacich a prvé miesto získala Zuzana Antalová z triedy IV.MŠ, druhé miesto obsadila Mária Fartelová z triedy IV.MŠ, tretie miesto získala Silvia Šalátová z triedy II.MŠ. Špeciálnu cenu poroty získala Sindy Hubáčiková z triedy I.MŠ. Dievčatám gratulujeme!

 • Trojkráľové požehnanie

  Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M udelil tradičné Trojkráľové požehnanie priestorov školy a vyprosoval Božie milosti pre ďalší rok. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria