Navigácia

 • Svetový deň Bielej palice

  Svetový deň Bielej palice je sprievodnou aktivitou k zbierke Biela pastelka. Dievčatá z triedy III.MŠ sa aktívne zapojili do dopravno-bezpečnostnej akcie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Policajným zborom SR.

 • Svetový deň výživy

  Dňa 14.10.2021 sa v triede II.VO uskutočnila aktivita, ktorá nadväzuje na Svetový deň výživy, ktorého posolstvom je myšlienka "Zdravou výživou pre svet bez hladu."

 • Návšteva Trnavskej univerzity

  Trieda II.MŠ navštívila katedru slovenčiny na pôde Trnavskej univerzity. Ulička jazykov poskytovala návštevníkom zábavné aktivity, interaktívne hry, výstavy literatúry v rôznych jazykoch, akými sú nemčina, angličtina, latinčina, esperanto, ale i náš materinský jazyk. Naše žiačky si pri stánku Katedry slovenského jazyka a literatúry mohli overiť svoje vedomosti z pravopisu, literatúry, zahrať si zaujímavé hry, ale sa i odfotiť s naším kodifikátorom – Ľudovítom Štúrom.

 • Biela pastelka

  Žiačky tried III.MŠ a III.PA sa aj tento rok ako dobrovoľníčky zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach mesta Trnava a v priestoroch našej školy vyzbierali sumu 2319,40 €. Ďakujeme!

 • Európsky deň jazykov

  Naša škola sa opakovane zapája do Európskeho deň jazykov, ktorého hlavným cieľom je poukázať na to, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  

 • V zdravom tele zdravý duch

  Do projektu Európskeho týždňa športu 2021 sa aj naša škola zapojila aktivitou, ktorá poukázala na dôležitosť pohybu a posilnenia fyzického a duševného zdravia v čase pandémie. V gymnastickej telocvični Viery Čáslavskej mali žiaci triedy III.VS možnosť zacvičiť si na gymnastickom náradí a trampolínach. 

 • Vitajte v novom školskom roku!

  Milí žiaci a rodičia,

  slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 bude 2. septembra 2021 (štvrtok) pre všetkých žiakov denného štúdia. Žiaci prvých ročníkov prichádzajú do školy o 8.00 hod. a sústredia sa na nádvorí školy za dodržiavania princípu R-O-R (rúško, odstup, ruky).

  O 9.30 hod. začína slávnostná sv. omša Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre všetkých žiakov denného štúdia.

  Žiaci vyšších ročníkov získajú informácie k nástupu do školy cez aplikáciu EduPage. Ďalšie informácie sa dozviete od svojich triednych učiteľov v deň nástupu.

  Na základe usmernení MŠVVaŠ SR zverejnených v Školskom semafore pre šk. rok 2021/2022 sa odporúča v záujme ochrany zdravia žiakov na škole predložiť pri nástupe žiaka do školy Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.

  Tešíme sa na Vás.

 • Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia

  Oznamujeme žiakom pomaturitného štúdia, že prezenčné vyučovanie v šk. roku 2021/2022 začne nasledovne:

  6. september 2021(pondelok) o 14.00 hod.

  I. PŠŠ a II. PŠŠ   (špeciálna pedagogika)

  7. september 2021(utorok) o 14.00 hod.

  I. MOV (majster odbornej výchovy)

  I. PMA a II. PMA  (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)

  zoznam žiakov I. PMA, zoznam žiakov I. PMB

  9. september 2021(štvrtok) o 14.00 hod.

  I. PVO a II. PVO (vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť)

  I. PMB a II. PMB (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)

 • Informácia k dobrovoľnému samotestovaniu žiakov

  Vážení rodičia, žiaci

  Ministerstvo školstva predstavilo  pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne. Na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva. Žiakom  stredných  škôl, ktorých rodičia  prejavia záujem, budú poskytnutá sada 25 ks antigénových testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Túto možnosť môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID – 19.  Cez aplikáciu EduPage sme sprístupnili zisťovanie záujmu o sadu testov, ktoré trvá do 25.08.2021 do 14.00 hod.

  V školskom roku 2021/2022 sa budú školy riadiť  Školským semaforom. Viac informácii na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

   

 • KOŽAZ a triedne výlety

  V posledných dvoch júnových týždňoch sa uskutočnili viaceré triedne výlety a tretie ročníky absolvovali kurz ochrany života a zdravia. Žiaci navštívili viaceré zaujímavé miesta ako Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, Kúpeľný ostrov v Piešťanoch a rekreačnú oblasť Kamenný mlyn v Trnave. Po náročnom dištančnom vzdelávaní tieto aktivity predstavovali veľmi príjemné spestrenie študentského života.

 • Triedny výlet

  Žiačky triedy II.MŠ dňa 28. júna 2021 navštívili  historické centrum Banskej Štiavnice. Výlet odštartovali pútavou prehliadkou múzea Banky lásky, kde si interaktívnou formou doplnili poznatky o najdlhšej ľúbostnej básni Marína. Po krátkom oddychu a výdatnom obede spoznávali malebné zákutia tohto výnimočného mesta. Obchodíky , galérie, ružové uličky, umelecké výrobky a najmä lavičky lásky boli predmetom ich skutočného záujmu. Deň zakončili prehliadkou botanickej záhrady zdobenej mohutnými sekvojami. Vrátili sa  naplnené pozitívnou energiou, s úsmevom na tvári a novými spoločnými zážitkami, na ktoré nikdy nezabudnú. 

 • Piknik kultúrnej rozmanitosti

  Žiaci z tried III.SV a I.VS si pre všetkých žiakov a pedagógov školy pripravili projekt s názvom ,,Piknik kultúrnej rozmanitosti“, ktorý bol realizovaný v rámci predmetu SOCIOLÓGIA. Žiaci tak praktickým spôsobom priblížili odlišnosť v kultúrach. Touto aktivitou zlepšili svoje skupinové, prezentačné a komunikačné zručnosti, ktoré absentovali počas dištančného vzdelávania. 

 • Tvorivé dielne

  V dňoch 21.6 a 25.6.2021 organizovalo komunitné centrum Špitálik pre deti z materských škôl tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci triedy II.VS zúčastnili ako animátori. 

 • this human world

  Dievčatá z triedy III.MŠ si prevzali ocenenie za druhé miesto v medzinárodnej súťaži študentských krátkych filmov. Gratulujeme!

 • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

  Riaditeľ SOŠ Pg bl. Laury v Trnave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 v nasledovných študijných odboroch:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7670 M pedagogický asistent

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 15. júna 2021. Pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané poštou.

  Termín prijímacej skúšky: 22. jún 2021

  Bližšie informácie: 0918 739 299

 • Odborný worshop

  Dňa 04.06.2021 žiaci III. SV privítali na odbornom workshope Mgr. Tomáša Kramára zo sociálneho zariadenia pre seniorov Humanus, n. o. so sídlom v Hlohovci. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s charakteristikou, denným režimom a špecifickými aktivitami, ktoré predstavujú štandard kvality sociálnych služieb v danom zariadení. Žiaci získali informácie aj z oblasti personálnych požiadaviek v rámci svojho profesijného zamerania.

 • Lúčenie maturantov

  Milí naši absolventi,

  zo srdca vám blahoželáme k ukončeniu štúdia. Prajeme vám, aby ste na svojej životnej ceste uplatňovali nadobudnuté vedomosti, stretávali inšpirujúcich ľudí, napĺňali svoje sny a životné poslanie.

  Buďte úspešní a šťastní!

 • Adaptačný pobyt v prírode

  Dňa 1. júna 2021 sa trieda II.MŠ zúčastnila adaptačného pobytu v prírode. Cieľom bola návšteva Ranču pod Tŕstím, v lokalite Buková, Malé Karpaty. Trasa viedla zo Železničnej zastávky Buková, cez malebnú oblasť Sokolských chát, Mikulčických  kopaníc až na Ranč pod Tŕstím. Po skvelom výdatnom obede žiačky čakala názorná ukážka starostlivosti o koňa, ktorú si takmer všetky aj prakticky vyskúšali. Odmenou za ich prácu bola jazda na koni. Spoločné strávené chvíle boli naplnené aktivitami, hrami, relaxom, slnkom  a pozitívnou atmosférou so zameraním na upevnenie vzťahov triedy, ochoty pomôcť jeden druhému a uvedomenie si dôležitosti vzájomnej blízkosti a empatie.

  Pobyt naplnil všetky očakávania žiakov i triednej učiteľky PaedDr. Evy Gombíkovej.

 • Deň Charity

  Žiaci III. SV triedy boli na návšteve v Trnavskej arcidiecéznej charite a zúčastnili sa diskusie so sociálnymi pracovníčkami Denného nízkoprahového centra pomoci človeku. Beseda bola o problematike pomoci ľuďom bez domova. Zamestnankyne charity rozprávali o svojich osobných aj pracovných skúsenostiach s prácou s ľuďmi v núdzi. Sprievodnou akciou bol predaj starých kníh,z ktorej výnos bol určený tiež na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Z diskusie odišli žiaci obohatení o informácie o sociálnej práci, o spôsoboch pomoci ľuďom bez domova ale aj o duchovné myšlienky ,ktoré na besede odzneli. O tom ako nemožno nikoho súdiť a odsudzovať a hlavne o potrebnosti pomáhať blížnym v núdzi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria