Navigácia

 • Potvrdenie o návšteve školy pre žiakov

  Potvrdenie o návšteve školy si môžete vytlačiť podľa návodu: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

  Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

  Môže sa stať, že niektorá inštitúcia neuzná potvrdenie s QR kódom.

   

   

 • Oznam

  Riaditeľ školy oznamuje učiteľom a žiakom, že vyučovanie pokračuje od 11. januára 2021 dištančnou formou podľa rozvrhu dištančného (online) vzdelávania.

  V prípade získania ďalších informácií k nástupu do školy Vás budeme o všetkom informovať.

 • Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav

  Milí naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  prajeme vám požehnané Vianoce, nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku.

 • this human world

  Na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale, v sekcii študentských krátkych filmov našu školu reprezentoval tím žiačok z triedy III.MŠ, ktorý získal nádherné druhé miesto. Porota ich príspevok komentovala slovami: "Je to bystrá, poetická a kritická kombinácia snových sekvencií a útopie budúcnosti. Na prvý pohľad evokuje pesimizmus a strach, aby neskôr vyslovil naliehavú a emocionálnu požiadavku na naše každodenné konanie."

  Ocenený film Dark Dreams On My Mind môžete vidieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=3dskfpcb7eE&list=PLN5ywU3CpHMDiNtDDn_wlcxryzedHnusq&index=3

 • Nežná revolúcia

  Viaceré triedy prvých až tretích ročníkov si pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu prostredníctvom aktivity Spýtaj sa vašich 89, ktorej súčasťou bol dokumentárny a hraný film. Tieto boli nástrojmi, ktoré pomáhajú žiakom porozumieť našej histórii, okamihu spoločenskej zmeny revolúcie Novembra 89 a nástupu nového režimu, priamo z pohodlia domácej karantény.

 • Ekotopfilm

  Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm. V online priestore si pozreli film a následne na hodinách biológie diskutovali o jeho obsahu, tiež vyplnili kvíz Potravinový odpad.

 • Prevzatie osobných vecí a učebníc zo školy

  Riaditeľ školy oznamuje žiakom, že učebnice a osobné veci, ktoré si nechali v škole, si môžu, za dodržania epidemiologických preventívnych opatrení, vyzvihnúť dňa 13.10.2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 • Oznam riaditeľa školy

  Milí študenti, pedagógovia, vážení rodičia. Ministerstvo školstva SR od pondelka 12.10. 2020 nariaďuje pre stredné školy dištančné vzdelávanie.

   

  Dôrazne žiadam všetkých našich študentov, aby sa riadili pokynmi jednotlivých vyučujúcich a do dištančného vzdelávania sa riadne zapájali.

   

  Dištančné vzdelávanie bude momentálne prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Preto každý študent je povinný v tomto čase byť dostupný pri počítači, tablete, prípadne inom zariadení a riadne sa zapájať do dištančného vzdelávania a robiť zadané úlohy vyučujúcim v danom predmete. Online vzdelávanie bude cez aplikáciu Teams.

   

  Zároveň žiadam rodičov o spoluprácu, aby deti v danom čase neabsolvovali žiadnu brigádnickú činnosť.

   

  Ak bude študent chorý a nemôže sa online dištančné vzdelávať, rodič pošle mailom triednemu učiteľovi ospravedlnenku od lekára.

   

  Ďakujem a teším sa na spoluprácu online.

   

  PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

  riaditeľ školy 

 • Buďme spolu v kontakte

  Buďme spolu v kontakte

  Odporúčame žiakom, zákonným zástupcom a učiteľom, aby mali aktívne konto v systéme EduPage a spolu so stránkou školy pravidelne sledovali aktuálne informácie.

  V prípade, že žiak nie je na vyučovaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), musí priniesť vyplnené nasledovné vyhlásenie: Vyhlasenie 
  Pri neprítomnosti na vyučovaní trvajúcom viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Na základe usmernenia vydaného MŠVVaŠ zo dňa 29.9.2020 a nariadenia hlavného hygienika SR je od 1.10.2020 povinné nosenie rúšok vo vyučovacom procese a v priestoroch školy. Nekonajú sa lyžiarske výcviky, prezenčné rodičovské združenia a stužkové slávnosti. Telesná a športová výchova, hudobná výchova sa odporúčajú realizovať len teoretickou formou.

  V súlade s pokynmi RÚVZ vám oznamujeme, že škola od 28. 9. 2020 prechádza do oranžovej fázy z dôvodu potvrdeného ochorenia jedného pedagogického zamestnanca, ktorý je v domácej izolácii. Výchovno-vzdelávací proces vo všetkých triedach riadne pokračuje.

   

 • Október - mesiac svätého ruženca

  Október - mesiac svätého ruženca

  Počiatky tejto modlitby siahajú do 11. storočia, keď sa mnísi v kláštoroch modlili breviár, ktorého súčasťou bolo 150 žalmov. Nie všetci mnísi však vedeli čítať, preto sa ako náhradu modlili 150 otčenášov. Táto modlitba sa rozšírila z kláštorov aj medzi veriacich laikov a stala sa veľmi obľúbenou.

  Ruženec sa v jednotlivých krajinách vyvíjal rôznym spôsobom a rôznou rýchlosťou. Vplyv na to mali horliví ctitelia Panny Márie z radov biskupov, kňazov, laikov a rehoľníkov v kláštoroch. Napríklad o sv. Pavlovi pustovníkovi sa z kresťanských dôb zachovalo rozprávanie, že si denne nazbieral do vrecka 300 kamienkov a ako sa modlil postupne kamienky jeden po druhom vyhadzoval.

  Už v roku 1198 parížsky biskup pozýval veriacich, aby recitovali stopäťdesiatkrát modlitbu Zdravas spolu s Otčenášom a modlitbou Verím v Boha.

  Jedným z významných rozširovateľov a upravovateľov ruženca je Dominik Hélion z Pruska, ktorý žil v rokoch 1384–1460. Urobil rozhodujúci krok k usporiadaniu a štruktúre ruženca, ktorý sa používa dodnes. Navrhol pripojiť k päťdesiatim Zdravasom rozjímanie o evanjeliových tajomstvách, pripomínajúcich radostné, bolestné a slávnostné tajomstvá.

  Ďalším propagátorom ruženca bol dominikán Alan de la Roche, ktorý v roku 1470 založil v Douai vo Francúzsku prvé Ružencové bratstvo. Hovoril, že päťdesiat Zdravasov je málo, preto sa domáhal najmenej stopäťdesiatich, a to s rozjímaním tajomstiev. Boli rozdelené do troch skupín - tajomstvá vtelenia, tajomstvá Kristovho utrpenia a smrti a tajomstvá oslávenia Krista a Márie.

  V roku 1476 publikuje dominikán Jakub Sprenger Štatút Ružencového bratstva pre ním založené bratstvá. Neskôr, v roku 1521, bol ruženec zjednodušený, a to dominikánom Albertom da Castelom. Castela zredukoval tajomstvá na pätnásť a odporúčal, aby dodatky slúžili ako jednoduché komentáre k tajomstvám, alebo ich pripomínali počas recitovania Zdravasov.

  Rozdelenie modlitby ruženca na desať Zdravasov a jeden Otčenáš sa pripisuje kolínskemu kartuziánovi Heirichovi von Kalkar v druhej polovici 15. storočia.

  Približne okolo roku 1600 boli do ruženca vložené tri vzývania: viera, nádej a láska, symbolizované troma Zdravasmi.

  Hoci ruženec prechádzal aj naďalej menšími zmenami, od 16.-17. storočia je možné  hovoriť už o jeho dnešnej podobe.

  Od roku 1716 slávi celý katolícky svet 7. október ako sviatok Ružencovej Panny Márie a október ako mesiac posvätného ruženca. Vykonané boli ešte dve úpravy a to v roku 1917, kedy sa zjavila Panna Mária vo Fatime a na záver desiatka bola pridaná modlitba: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…“ a poslednou zmenou bolo pridanie ruženca Svetla pápežom Jánom Pavlom II.

 • 26.september - Európsky deň jazykov

  Do Európskeho dňa jazykov, ktorý je každoročne organizovaný Radou Európy a Európskou úniou sa zapojili aj žiaci našej školy. Pripravili výstavu projektových prác, ktoré sú venované jednotlivým krajinám EÚ a poukazujú na jej bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť

 • Informácia pre žiakov pomaturitného štúdia

  Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  7. 9. 2020 o 14.00 h

   I. PŠŠ, II. PŠŠ  

  8. 9. 2020 o 14.00 h

  I. PMA, II. PMA, II. MOV  

  10. 9. 2020 o 14.00 h

  I. PMB, II. PMB, I. PVO, II. PVO

  Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy: vyplnené tlačivo (Dotaznik_a_cestne_prehlasenie.docx ), dve rúška a papierové vreckovky.

 • Letné prázdniny

  Prajeme všetkým krásne, slnečné a požehnané prázdniny. Tešíme sa na vás v septembri 2020!

 • Výsledky prijímacej skúšky - pomaturitné štúdium

  7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7518 Q špeciálna pedagogika

  Zápis prijatých uchádzačov na pomaturitné štúdium sa uskutoční dňa 26. augusta 2020 od 8.00 do 17.00 hod.

  Odvolanie voči neprijatiu na štúdium nám posielajte až po doručení rozhodnutia o neprijatí, ktoré Vám zašleme poštou. Ďakujeme.

 • Lúčenie maturantov

  Milí naši absolventi! Zo srdca vám blahoželáme k ukončeniu štúdia a prajeme veľa úspechov v ďalšom živote. Nech toto výnimočné obdobie je pre Vás osobným dozretím a zdrojom životných skúseností.

 • Jazykový kvet 2020

  Jazykový kvet 2020

  Naša žiačka, Patrícia Šturdíková, sa zúčastnila súťaže v anglickom jazyku a v rámci celoslovenského kola obsadila prvé miesto. Jej prednes anglickej poézie získal aj mimoriadnu cenu poroty. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

 • Prijímacie konanie - 2. kolo

  Riaditeľ SOŠPg bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.  Zákonný zástupca uchádzača vyplní prihlášku s výchovným poradcom základnej školy a pošle na strednú školu do 19. júna 2020. Druhé kolo sa uskutoční dňa 22. júna 2020.

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť (5 miest)

  7661 M sociálno-výchovný pracovník (3 miesta)

  7670 M pedagogický asistent (3 miesta)

 • Preukaz ISIC/EURO<26 - novprijatí žiaci

  základné informácie

  žiadosť

  Vypísanú žiadosť z oboch strán po zaplatení poplatku 20 eur treba poslať poštou na adresu školy do 29. 06. 2020.


 • Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

  Oznamujeme prihláseným záujemcom o pomaturitné štúdium (všetky odbory), že 12. júna 2020 (piatok) boli poštou odoslené pozvánky na prijímacie skúšky.

 • Obnovenie platnosti preukazu ISIC/EURO<26

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria