Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Právne informácie

Počet návštev: 71353

Utorok 29. 11. 2022

Pomaturitné štúdium

Termíny prijímacích skúšok:

24. jún 2022

7691 N majster odbornej výchovy

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

22. - 23. jún 2022

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • 24. novembra 2022 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku našej školy. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. V sviatočnom duchu pokračoval aj ďalší program v priestoroch sály Marianum. Jeho súčasťou bolo viacero prekvapení - zaznela nová hymna školy, členovia Heraldickej komisie MV SR uviedli erb SOŠPg bl. Laury. Riaditeľ školy Ľuboš Hašan prevzal z rúk arcibiskupa Mons. Jána Oroscha Pamätnú medailu Trnavskej arcidiecézy. Dôstojným zavŕšením bola akadémia, v ktorej svoje umenie, talent i entuziazmus predviedli súčasní aj bývalí žiaci školy. Podarilo sa im vytvoriť neopakovateľnú atmosféru a byť živým dôkazom toho, že 30-ročné úsilie o rozvoj a zveľaďovanie našej školy prinieslo svoje ovocie.

 • Na našej škole sa uskutočnil druhý ročník speváckej súťaže, ktorý zorganizovala Mgr. Andrea Krendželáková. Nádejné speváčky ukázali svoj talent pred odbornou porotou, ktorej predsedom bol Mgr. art. Lukáš Jurko. Idea súťaže - spievaj srdcom - rezonovala v každom jednom výstúpení.Cenu poroty za interpretáciu piesne nakoniec získala Veronika Svobodová z triedy IV.MŠ, prvé miesto obsadila Viktória Hevierová z tiedy III.MŠ, na druhom mieste sa umiestnila Margaréta Vajčiová z triedy I.MŠ a tretie miesto získala Karin Garajová z triedy IV.MŠ. Víťazkám blahoželáme!

 • Dňa 16.11.2022 sa na našej škole usutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, ktoré sa niesli v duchu odkazu Novembra 89 a Medzinárodného dňa študentov. Súčasťou imatrikulácií boli okrem tradičného sľubu prvákov aj scénky, tance a záverečná diskotéka. Veríme, že atmosféra imatrikulácii sa prenesie aj do celého študentského života našich prvákov.

 • Deň vojnových veteránov je príležitosťou pripomenúť si príbehy hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu. K tejto spomienke sa tento rok pridali aj žiačky z triedy III.MŠ, ktoré sa ako dobrovoľníčky aktívne zapojili do verejnej zbierky pre organizáciu Post Bellum. Ďakujeme!

 • Dňa 7.11.2022 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu v halovom futsale, ktorého sa zúčastnil aj výber žiačok z našej školy. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a víťazkám zo Strednej športovej školy Jozefa Herdu gratulujeme.

 • Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jayzku, do ktorej sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Zo všetkých zúčastnených sa najviac darilo Miriam Ryškovej z triedy IV.PA, ktorá obsadila tretie miesto, Karolíne Melicherovej z triedy IV.PA, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a víťazkou sa stala Sofia Kulisievičová z triedy I.MŠ. Dievčatám gratulujeme!

 • V mesiaci október sa žiačky II.VO zúčastnili exkurzie v detských jasliach, vďaka ktorej v praxi spoznali špecifiká práce s dojčatami.

 • Dňa 25. októbra 2022 sme privítali v priestoroch našej školy všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Návštevníci nazreli do našich odborných učební, prezreli si priestory školy a aktívne sa zúčastnili zážitkových vzdelávacích aktivít, ktoré pripravili žiaci jednotlivých študijných odborov v spolupráci so svojimi pedagógmi. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na našej škole!

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2022 (utorok) v čase od 8.00 do 13.00.

  Tešíme sa na Vás!

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej iniciatívy Pápežskej nadácie ACN, ktorá organizuje akciu s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Cieľom tohtoročnej kampane je vyprosovať pokoj, mier a jednotu na celom svete a povzbudiť mladých ľudí k dôvere v Boha.

 • Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa dňa 14. 10. 2022 v CVČ v Trnave uskutočnilo tradičné environmentálne podujatie, na ktorom sa zúčastnili žiačky triedy III.VS. Ako animátorky sa na rôznych stanovištiach venovali deťom z trnavských materských a základných škôl.

 • Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili festivalu Ekotopfilm, ktorý sa venoval súčasným problémom životného prostredia. Žiačky tried II.VS a II.MŠ mali v rámci neho možnosť diskutovať o aktuálnej energetickej kríze.

 • Žiačky z triedy III.VS sa zúčastnili ako dobrovoľníčky dopravno–preventívnej akcie, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom SR. Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť pocit bezpečia na cestách pre osoby so zrakovým hendikepom, ktorých jedinou pomôckou je biela palica.

 • Rada Európy v roku 2001 vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si aj naša škola každoročne pripomína prostredníctvom rôznych aktivít uskutočňovaných na hodinách anglického jazyka. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť ľudí na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

 • Naše žiačky navštívili inšpiratívne expozície moderného umenia v Danubiane v Bratislave. Súčasťou exkurzie bol aj odborný výklad.

 • Žiačky tried III.VS a III.PA sa aj tento rok ako dobrovoľníčky zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach mesta Trnava a v priestoroch našej školy vyzbierali sumu 1100 €. Ďakujeme!

 • Festival Učiaca sa Trnava prebiehal 23.septembra a počas celého dňa ponúkal zaujímavé aktivity spojené s celoživotným vzdelávaním a prepájal vzdelávacie a kultúrne inštitúcie mesta Trnava. Naši žiaci sa zúčastnili prednášok tematicky zameraných na zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku.

 • Divadelné predstavenie Kopanec sprostredkovalo našim žiakom silný zážitok, vďaka ktorému precítili ako ľudské predsudky a fóbie ľahko skĺznu do nenávisti a agresie. Po predstavení sa žiaci mohli so svojimi dojmami podeliť v diskusii, ktorú viedol Richard Mažonas.

 • Naše žiačky z odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť mali možnosť vidieť profesionálny priebeh záchrannej akcie v praxi, a to počas VIII. ročníka Krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorá bola realizovaná v spolupráci Ministerstva vnútra Slovenskej rebubliky a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

 • Dobrovoľnícke centrum trnavského kraja zorganizovalo zaujímavú aktivitu, na ktorej naše žiačky z triedy III.MŠ, mohli spoznať rôzne charitatívne organizácie pôsobiace v Trnave.

 • Dňa 22. septembra 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili prezentácie vysokých škôl s názvom Kam na vysokú. Kongresová sála bola skutočne naplnená, čo svedčilo o záujme žiakov o získanie bližších informácií o štúdiu na vysokých školách. Prínosom celej akcie bolo, že školy žiakom predstavovali samotní študenti jednotlivých vysokých škôl, čo zaručovalo skutočne autentický pohľad na vysokoškolské štúdium. Veríme, že aj návšteva tejto akcie pomôže našim žiakom pri výbere štúdia na vysokej škole.

 • Pri príležitosti zahájenia nového školského roka sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M. Vo svojom príhovore osobitne privítal žiakov prvého ročníka. Atmosféru tejto slávnosti dotvoril svojím spevom školský zbor pod vedením p. učiteľky Cuninkovej.

 • Vitajte v novom školskom roku 2022/2023!

  Milí žiaci a rodičia,

  slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 bude 5. septembra 2022 (pondelok) pre všetkých žiakov denného štúdia. Žiaci prvých ročníkov prichádzajú do školy do 8.30 hod.

  O 9.30 hod. začína slávnostná sv. omša Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre všetkých žiakov denného štúdia.

  Žiaci vyšších ročníkov získajú informácie k nástupu do školy cez aplikáciu EduPage. Ďalšie informácie sa dozviete od svojich triednych učiteľov v deň nástupu.

  Všetci žiaci pri nástupe do školy zasielajú cez EduPage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak nie je možné podať vyhlásenie elektronicky, môžete si ho stiahnuť a priniesť v papierovej podobe (bezpríznakovosť).

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  6. 9. 2022 (utorok) o 13.30 h

  I. PMA, I. PMB (7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

  6. 9. 2022 (utorok) o 14.00 h

  II. PMA (7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

  8. 9. 2022 (štvrtok) o 14.00 h

  II. PMB, I. PVO, II. PVO (7649 N, 7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť)

  12. 9. 2022 (pondelok) o 14.00 h

  I. PŠŠ, II. PŠŠ (7518 Q špeciálna pedagogika)

  13. 9. 2022 (utorok) o 14.00 h

  I. MOV, II. MOV (7691 N majster odbornej výchovy)

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria