Navigácia

Okienko školského psychológa Okienko výchovného poradcu

Školský psychológ

Okienko školského psychológa

„Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo

poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.“

Matka Tereza

 

Kto je našim škoským psychológom?

Školská psychologička, Mgr. Anja Mustagrudič je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom osobne v kabinete školského psychológa na prízemí, oproti vchodu školy, vždy v piatok v čase od 08:00 do 12:00, prípadne v iný čas a deň po osobnom dohovore, a tiež telefonicky na telefónnom čísle 033 / 534 0007.

 

Kto je psychológ?

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom, ktorý má pre Teba / Vás vyhradený čas a otvorené uši a srdec.

Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.

 

Čo je náplňou práce a poslaním školského psychológa na našej škole?

Poslanie školskej psychológie a školského psychológa aj na našej škole je pomôcť :

 •  pomáhať pri adaptácii nových žiakov,
 • vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
 • kreovať priateľské a partnerské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi ako aj žiakmi navzájom, založené na dôvere, opore, pomoci a kooperácii,
 • vytvárať priestor pre otvorenú a úprimnú komunikáciu celého systému školy,
 • riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán,
 • zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny prostredníctvom vzájomnej kooperácie.

 

Vo vzťahu k žiakom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením ( motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšky, nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia a všeobecného postoju k vzdelávaniu, poruchy učenia a i. ) a osobným životom (napríklad problémy s adaptáciou pri nástupe na strednú školu, so začlenením sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, komunikačné ťažkosti). Diagnostika, ktorú bude robiť školský psychológ má len orientačný charakter a bude slúžiť len pre interné potreby školy – pre zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a pozitívnej sociálnej klímy v triedach.


Pedagógom pomáha porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám. Spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k žiakom s poruchami učenia, správania, nadaným študentom, hľadá spolu s pedagógom výchovné metódy pre lepšiu spoluprácu žiaka a učiteľa a iné. Zároveň sa snaží chráni osobnosť učiteľa pred psychickým vyčerpaním jeho osobnosti.

Psychológ školy je k dispozícii rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí žiaka, poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch.

 

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne v akýkoľvek deň od 8:00 do 13:30 hod.
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne v akýkoľvek deň od 8:00 do 13:30 hod.
 • učiteľ osobne kedykoľvek, ak školský psychológ nevykonáva psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť.

 

Informácie získané pri práci so žiakmi nebudú poskytované tretím stranám. Žiaci v starostlivosti školského psychológa nebudú automaticky zaraďovaní do starostlivosti centier psychologickej starostlivosti, ale len ak problém nebude v kompetenciách školského psychológa, odporučí vyšetrenie žiaka a navrhne rodičom ďalší postup.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria