Navigácia

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2014/2015

 

 

Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 a prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 22. 1. 2014 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2014/2015.


 

kód odboru

odbor

počet žiakov

počet tried

7649 M

4-ročné štúdium s maturitou

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

60

2

 

Termín skúšky: 25. marec 2014
 

Prijímacia skúška pozostáva z:
 

 1. Overovania špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebných na zvládnutie študijného odboru z:

·         jazykovej výchovy /skúška pozostáva z umeleckého čítania detskej literatúry, hodnotí sa čistota reči a správna výslovnosť, umelecký prednes textu, komunikatívne schopnosti, schopnosť pracovať s rekvizitou, improvizácia na vyžrebovanú tému/

·         hudobnej výchovy /spev ľudovej piesne z vopred pripravenej ponuky 10 piesní, z ktorých si skúšobná komisia vyberie, hodnotia sa hlasové schopnosti, hudobný sluch, hudobná predstava a pamäť, zmysel pre rytmus, intonačné schopnosti a záujem o hudbu. Netreba ovládať hru na hudobný nástroj. /Prineste si so sebou repertoár 10 ľudových piesní – nie detských piesní/

·         výtvarnej výchovy /kresba konkrétneho predmetu mäkkou ceruzkou, dotvorená maľbou podľa vlastnej predstavy (akvarelové, temperové farby a tuš), hodnotí sa kompozícia, pozorovacie schopnosti, farebné riešenie, tvorivá štylizácia a originalita /Prineste si 2 výkresy, vodové farby, temperové farby, tuš, ceruzku, 2 vlasové štetce (tenší a hrubší), handričku, gumu, nádobku na vodu/

·         telesnej výchovy /akrobatická zostava (kotúľ vpred, následne kotúľ letmo do stoja znožného, výskok s polobratom, stoj na rukách do kotúľu vpred, výskok s polobratom, predskok a premet bokom)  a ovládanie prvkov športových hier basketbalu (vedenie lopty zakončené streľbou na kôš po dvojtakte) /Prineste si cvičebný úbor a obuv/

 

Hodnotenie talentovej skúšky:

 

Predmet

Max. počet bodov

jazyková výchova

25

hudobná výchova

25

výtvarná výchova

25

telesná výchova

25

spolu

100


Na prijímacej skúške nevyhovel uchádzač, ktorý dosiahol menej ako 40 bodov zo 100 možných.
 


2. Priemer známok na základnej škole:


Za priemer známok na konci šk. roka v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov vyučovací jazyk až chémia (ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich) môže uchádzač získať 30 bodov za každý horeuvedený ročník, maximálne spolu 60 bodov.

 

Spôsob bodovania:
 

Priemer

Počet bodov

1,00

30 b

1,01 – 1,12

28 b

1,13 – 1,25

26 b

1,26 – 1,37

23 b

1,38 – 1,50

20 b

1,51 – 1,62

17 b

1,63 – 1,75

14 b

1,76 – 1,87

11 b

1,88 – 2,00

8 b

2,01 – 2,12

5 b

 

 

3. Úspešná účasť

Žiaci, ktorí majú doklad (diplom) za účasť v celoslovenských, krajských a regionálnych súťažiach v rôznych oblastiach činností (šport, umenie, olympiády v CUJ...) získajú k celkovému súčtu 5 bodov navyše.

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe definovaného súčtu bodov z výsledkov prijímacej skúšky, za  priemer známok zo základnej školy a  za úspešnú účasť na súťažiach.
 

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie základnej školy
 • úspešné zvládnutie talentovej skúšky
 • žiak nemôže mať zníženú známku zo správania v 9. ročníku ZŠ
 • celkový dobrý zdravotný stav, uchádzači nemôžu byť oslobodení od telesnej výchovy
 • vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga u žiaka s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči je potrebné individuálne posúdiť vhodnosť daného študijného odboru v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a logopéda (písomné vyjadrenie centra a logopéda je potrebné predložiť pri talentovej skúške)


V prípade rovnosti počtu bodov uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie rozhoduje lepší priemer známok zo základnej školy. Ak bodová rovnosť je i po tomto porovnaní, je úspešnejší ten žiak, ktorý získal lepší prospech za SJL a CUJ. 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria