Navigácia

Prijímacie skúšky

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2020/2021

Riaditeľ Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury v Trnave v zmysle zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 62 - 68 a prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 23. 04. 2020 zverejňuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2020/2021.

 

študijný odbor

kód odboru

počet tried

počet žiakov

poskytnutý stupeň vzdelania

7670 M pedagogický asistent

4-ročné denné štúdium s maturitou

1

25

ISCED 3A



Termín skúšky:    1. termín:   
                            2. termín:   

 

Kritériá na prijatie:

 1. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov:

 

a)      zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 30 bodov  
(Tematické okruhy: umelecké jazykové prostriedky a ich aplikácia v praxi, určovanie slovných druhov a vetných členov, literárne druhy a žánre, slovná zásoba, jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary, pravopisné cvičenia)

b)     z biológie – maximálne 30 bodov
(v rozsahu učiva učebnej látky 7. ročníka ZŠ)

 

Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 10 bodov v teste zo SJL a minimálne 10 bodov v teste z BIO

 1. Študijné výsledky na základnej škole – maximálne 60 bodov:

Za priemer známok na konci šk. roka v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov vyučovací jazyk až chémia (ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich) môže uchádzač získať 30 bodov za každý hore uvedený ročník.

 

Spôsob bodovania:

Priemer

Počet bodov

1,00

30 b

1,01 – 1,13

28 b

1,14 – 1,25

26 b

1,26 – 1,38

24 b

1,39 – 1,50

22 b

1,51 – 1,63

20 b

1,64 – 1,75

18 b

1,76 – 1,88

16 b

1,89 – 2,00

13 b

2,01 – 2,13

10 b

2,14 – 2,25

7 b

2,26 – 2,38

4 b

2,39 – 2,50

1 b

2,51 a viac

0 b

 

 1. Účasť  na súťažiach

Žiaci, ktorí majú doklad za umiestnenie v celoslovenských, krajských a okresných súťažiach v predmetových olympiádach, umeleckých (hudobné, výtvarné, jazykové a športové súťaže) a náboženských súťažiach môžu získať získajú k celkovému súčtu 5 bodov navyše. Úspechy v súťažiach je potrebné preukázať hodnoverným dokladom (diplom a alebo výsledková listina znejúca na meno a priezvisko uchádzača opatrená pečiatkou ZŠ a podpisom) zaslaným spolu s prihláškou. Žiadame výchovných poradcov, aby nám neposielali diplomy zo školských kôl rôznych súťaží a zo súťaží z predmetov, za ktoré sa neudeľujú body (napr. hasičské súťaže, súťaže prvej pomoci, súťaže mažoretiek...). Ak bol uchádzač úspešný vo viacerých súťažiach, body sa mu započítajú len raz a to za jednu súťaž, ktorá je najvyššie bodovo hodnotená.

Spôsob bodovania predmetové olympiády (slovenský jazyk a literatúra, matematika, biológia, geografia, dejepis, cudzí jazyk) :

Celoslovenské kolo

5 bodov

1. až 5. miesto

Krajské kolo

4 body

1. až 3. miesto

Okresné kolo

3 body

1. až 3. miesto

Úspešný riešiteľ (celoslovenské a krajské kolo) 1 bod 4. až 10. miesto

 

Spôsob bodovania umelecké (výtvarné hudobné, jazykové(recitačné) a športové) a náboženské súťaže:

Celoslovenské kolo

3 body

1. až 5. miesto

Krajské kolo

2 body

1. až 3. miesto

Okresné kolo

1 bod

1. až 3. miesto

 

 1. V prijímacom konaní uchádzač môže získať maximálne 125 bodov. Výber uchádzačov sa uskutoční na základe definovaného súčtu bodov z výsledkov prijímacej skúšky, za  priemer   známok zo základnej školy a  za úspešnú účasť na súťažiach.

          

Podmienky prijatia:

 • Úspešné ukončenie základnej školy.
 • Dobrý zdravotný stav. Uchádzač nesmie trpieť telesným postihnutím (vážnymi poruchami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest, nervového systému, chybou pohybového a oporného ústrojenstva), vážnym sluchovým a zrakovým postihnutím.V súčasnej mimoriadnej situácii k prihláške nie jepotrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 • Študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou.
 • Žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a iné) je možné integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu po komplexnom posúdení a následnom odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

V prípade rovnosti počtu bodov uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie rozhoduje lepší priemer známok zo základnej školy. Ak bodová rovnosť je i po tomto porovnaní, je úspešnejší ten žiak, ktorý získal vyšší počet bodov na prijímacej skúške.

 

 

Trnava 23. 04. 2020

 

                                                                                         PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M, v. r.

                                                                                     riaditeľ školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy





Fotogaléria